Volitve pred volitvami
Koga bi volili, če bi bile volitve to nedeljo? V nedeljo 24. aprila se bomo volivke in volivci odpravili na volišča in opravili najresnejšo in najbolj relevantno volilno anketo, ki bo pokazala za koga si želimo, da prevzame vodenje države v naslednjem mandatnem obdobju. Od vsake srede do nedelje bomo s tem namenom odprli volitve pred volitvami oziroma vzporedne volitve v obliki ankete, v kateri vas bomo vprašali, katero politično stranko bi podprli, če bi bile volitve to nedeljo in na takšen način spremljali dogajanje in spremembe na političnem parketu. Gre za pomemben vidik spremljanja dogajanja pred volitvami, saj je javnost preplavljena v javnomnenjskimi anketami, ki jih izvajajo najrazličnejše agencije, rezultati pa so mnogokrat različni in to ne samo v času pred volitvami. Z rezultati volitev vas bomo seznanili vsako nedeljo zvečer.
Kako glasujete?
Želimo doseči čim bolj verodostojne rezultate, zato je pred glasovanjem potrebna prijava, ki jo opravite samo z enim klikom. Glasujete lahko s svojim Google (Gmail), Facebook, Twitter ali PublishWall računom. Za glasovanje se lahko tudi registrirate. Glasujete lahko samo enkrat.
Novice
Stara Pravda
Izšla je tretja knjiga Šiškove zbirke Sloven(c)i in Slovenije, I. zvezek, Pregled pisanj o Slovencih, Slovenih, Slovanih
Po Prešernovem rojstnem dnevu (3. 12.) je Andrej Šiško objavil že 3. knjigo iz zbirke Sloven(c)i in Slovenije. Gre za zbirko knjig o slovenski zgodovini, ki bo predvidoma obsegala 10 delov. Izšli so torej že trije, eden lani in dva letos. Šiško je ta teden izdal 3/I. del zbirke Sloven(c)i in Slovenije, ki nosi poseben naslov Pregled pisanj o Slovencih, Slovenih, Slovanih, 3. del, I. zvezek. Lani je izšel 1. del z naslovom Viri in slovstvo, letos spomladi pa 2. del z naslovom Starodavno ime Slovenija. Nova knjiga ima kar 627 strani. Šiško je ob izidu 1. dela napovedal, da bo naslov 3. dela Sloven(c)i in Slovenije, Pregled in razkritje. Pri nastanku tega dela pa je vsebina knjige tako narasla, da je bil avtor prisiljen narediti spremembo in napovedani tretji del razdeliti na dva zvezka. V nasprotnem primeru bi bila knjiga preobsežna in posledično neprimerna za branje. Odločil se je za prilagoditev, ki je nedvomno prijaznejša vam bralcem. Knjiga se torej glasi Sloven(c)i in Slovenije, 3/I. del, Pregled pisanj o Slovencih, Slovenih, Slovanih. Drugi zvezek, ki je tudi že v nastanku bo nosil naslov Sloven(c)i in Slovenije, 3/II. del, Razkritje laži in zavajanj. V to knjigo je uvrščenih 76 avtorjev in ena avtorica – Duša Krnel Umek. Po svojih poklicih oziroma delovanju so to jezikoslovci, zgodovinarji, slovstveni zgodovinarji, pravni zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji in narodoslovci. Avtorji so različnih narodnosti, vendar v veliki večini med njimi prevladujejo Slovenci. Doma so v vseh slovenskih zgodovinskih deželah: Koroški, Štajerski, Krajnski, Primorju, Prekmurju in v Bezjaški Sloveniji, z izjemo Beneške Slovenije, ki jo bo posvečena posebna knjiga. Avtorji ostalih narodnosti katerih dela so uvrščena v to knjigo so dva Nemca, Italijan, dva Rusa ter Bretonec. V nekaterih primerih gre za plemiče, ki so običajno »mešanega« rodu, ker pa se imajo sami za Krajnce, jih štejemo med Slovence. Poseben primer je Pavel Ritter Vitezovič, pri katerem gre za pohrvatenega potomca nemške družine. Izbrana vsebina je razdeljena v naslednja časovna obdobja: I.             Začetek novega veka in protestantizem (1492 – 1609); II.            Od protireformacije do narodnega preporoda (1610 – 1767); III.          Od narodnega preporoda do Zedinjene Slovenije (1768 – 1848); IV.          Od Zedinjene Slovenije do razpada Avstro-ogrske (1848 – 1918); V.           Od Kraljestva SHS do konca SFR Jugoslavije (1919 – 1991); VI.          V samostojni Sloveniji (od leta 1991). Šiško je v Predgovoru in na zadnji strani platnic knjige zapisal: »Namen pričujoče knjige je zbrati pregled pisanj o Slovencih, Slovenih in nazadnje še o Slovanih v dejanskem časovnem sosledju in na enem mestu. Tovrsten pregled je namreč nujen za primerjalno analizo – zgodovinsko metodo – na podlagi katere pripravljamo napovedani 3/II. del te knjige. Bistvo našega pregleda je spoznati, preveriti in se prepričati, kako so naši predniki in tisti tujci, ki jih je zanimal naš narod, dejansko zapisovali in uporabljali naše narodno ime. O tem bo več zapisanega in temeljito pojasnjenega v 3/II. delu, vendar lahko že sedaj brez dvomov zapišemo, da so med slovenskimi avtorji od začetka novega veka nedvomno prevladovali zapisi imena Slovenci, vsekakor v ožjem in širšem oziroma precej različno širokem pomenu. Potem, ko je v naših deželah prišlo do protireformacije, je v slovenskem jeziku vseskozi prevladovalo ime Slovenci, občasno tudi Sloveni. Ime in posledično pojem Slovani je bil v slovenščini prvič uporabljen v knjigi Janeza Nepomuka Primica z naslovom Nemshko-slovenske branja leta 1813. Zanimivo je, da je pomenilo ime Slovani v tej knjigi enako kot ime Slovenci, saj je avtor obe imeni dejansko enačil: »iz historije starih Slovanov ali Slovencov«. Pogosteje so novo iznašlo češko ime Slovani, v slovenščini pričeli uporabljati šele kakšnih 30 in več let pozneje. Tedanja doba je mešala rabo imen, saj so različni avtorji istočasno uporabljali imena Slovenci, Sloveni, Slavjani, Slovani, Slaveni in se dolgo časa niso mogli uskladiti glede tega, katero ime naj bi v slovenščini dejansko uporabljali. Nazadnje je prevladala uporaba imena Slovani. To, pravzaprav najmlajše izmed imen, je bilo v 20. stoletju prenešeno za več kot tisoč, celo 1.300 do 1.400 let v preteklost, čeprav tedaj v takšni obliki ni bilo znano nikomur, niti ne obstajajo nikakršni dokazi, da bi ga kdorkoli dejansko poznal, kaj šele uporabljal.« Avtor prepričljivo trdi, da »je prevajanje latinsko, nemško, italijansko in madžarsko zapisanih imen Sclavi, Sclaveni, Slavi, Windische, Windi, Wendi, Schiavi, Schiavoni, Tothi, ob tem ko imamo v tedanjih sočasnih virih v slovenščini jasno zapisani imeni Slovenci in Sloveni, z nedvomno mlajšim imenom Slovani, ki je bilo v istem obdobju neobstoječ in neznan pojem in ime, tipičen in nedopusten anahronizem«. Vsekakor si boste pravo sliko o predstavljenem obsežnem delu najlažje ustvarili sami, ko ga boste prebrali in se na lastne oči prepričali o vsebini. Z velikim veseljem pa tudi pričakujemo izid II. zvezka 3. dela. Objavo o izidu Šiškove knjige z naslovom Pregled pisanj o Slovencih, Slovenih, Slovanih, I. zvezek, posvečamo rojstnemu dnevu Franceta Prešerna. Samo Korošec, 29. sušec 2022
Stara Pravda
Specialna vojna propaganda in okrvavljena macola Skupine Wagner, 1. del
Nevojaške metode vojskovanja so stalnica vsake vojne. Namen takšnih dejanj je tudi podpora glavnim vojaškim dejavnostim z vplivanjem na voljo lastnega ali sovražnikovega ljudstva, do nadaljevanja oboroženega spopada. Eden izmed ciljev takšnih metod je šibitev nasprotnika do te mere, da ne bo sposoben voditi vojne, oziroma bo manj učinkovito izvajal nasilje – kar je osnova vsakega oboroženega spopada. Širša javnost ni vajena takšnih metod vojskovanja in jih pogosto niti ne zazna, vendar se je potrebno zavedati, da se jih poslužujejo praktično vse vpletene strani. Takšne operacije največkrat vodijo obveščevalne in varnostne službe, ki delujejo v tujini ali pa kar na domačem ozemlju. Pri nas se je ohranila vzhodnjaška definicija za takšne dejavnosti, in sicer termin SPECIALNA VOJNA. “Specialna vojna obsega niz organiziranih in koordiniranih političnih, diplomatskih, ekonomskih, psihološko propagandnih, obveščevalno subverzivnih, terorističnih in pogosto tudi vojaških aktivnosti, mer in postopkov, ki jih ena ali več držav skupaj izvajajo proti drugi državi ali skupini držav, gibanjem za neodvisnost, z namenom vplivanja nanje oziroma zagotovitve svojih političnih, ekonomskih, vojaških in drugih interesov tako, da v ciljani državi, gibanju, med posameznimi nasprotujočimi se frakcijami povzročijo spore, nemire, mednacionalne in verske napetosti ter s tem v končni fazi ustvarijo pogoje za vojaško posredovanje. Za njeno izvajanje se uporabljajo predvsem obveščevalne službe, posebne enote oboroženih sil, emigracija in zavezniki znotraj cilja specialne vojne.” (Definicija po Tomažu Kladniku). Specialna vojna se je razvijala skozi zgodovino in širila na podlagi tehnološkega razvoja vojske in družbe. Z razvojem telekomunikacijskih sredstev se je širila, tako uporaba sredstev med operacijami specialne vojne, kakor tudi legitimnost specialne vojne kot take. Izkazalo se je, da so tovrstne nevojaške metode celo bolj učinkovite in legitimne, ravno zaradi manjšega obsega nasilja v primerjavi s konvencionalno vojno, kjer se uporablja bistveno več materiala in moštva. Zahodna družba, ki bi naj temeljila na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter visoko cenila vsako življenje, je tako bolj nagnjena k takšnim pristopom, kot pa k uporabi večjega števila vojakov s posledično več žrtvami. Tako je postal Zahod tudi največji izvoznik vojne z uporabo visoke tehnologije, malega števila bojevnikov, a z ogromno podporo tej peščici, ki izvaja osrednje vojaške dejavnosti. Vojska postaja tako rekoč zgolj ena izmed »figur« za vodenje vojne, pri tem pa se umika vedno večji prisotnosti ostalih sredstev, s katerimi poskuša ena stran vplivati na drugo. Tudi slovenska osamosvojitvena vojna leta 1991 je vsebovala ogromno značilnosti specialne vojne (vir: Guliverimage.com). Specialno vojno prepoznamo po tem, da vključuje – največkrat javnosti prikrita – dejanja, s katerimi se poskušajo izvajati spremembe družbenega mišljenja oziroma "javnega mnenja". Gre za dejavnosti, ki so lahko podobne oziroma enake psihološkim operacijam – te imajo za cilj manipulacijo nasprotnika, da se vsaj delno podredi namenom nasprotne strani. Količina nasilja med operacijami specialne vojne je lahko zelo raznolika, od nenasilnega diplomatskega ali gospodarskega delovanja, do terorističnih dejanj ali celo rodomora. Cilj je povzročiti družbeni nered oziroma oslabitev državnega aparata. Vsekakor pa specialna vojna ne more proizvesti toliko žrtev, kot jih je totalna vojna, na primer 2. svetovna vojna. Učinkovita specialna vojna pomeni tudi to, da ima nasprotnik bistveno večje žrtve, kot njen izvajalec. Poglejmo uporabo specialne vojne v primeru spopada med Ukrajino in Rusko Federacijo (RF). Obe strani se nedvomno poslužujeta metod specialne vojne. Ruska federacija vodi omejeno vojno oziroma specialno vojno operacijo. Ukrajina pa se vojskuje na podlagi koncepta totalne vojne, v katerem naj bi pri obrambi države sodelovali vsi državljani. Obe strani kot sredstvo za dosego vojnih ciljev uporabljata tudi množična občila. Ukrajinska propaganda temelji na prikazovanju požrtvovalnosti lastnih sil z namenom ohranjanja bojne morale in pridobivanja orožja, sredstev in opreme od mednarodne skupnosti. Hkrati se poslužujejo zaničevanja in poniževanja nasprotnika, najverjetneje z namenom ohranjanja volje ljudstva do upora in opravičevanja vojaškega (ne)uspeha lastnih sil. Ruska federacija se poslužuje predvsem propagande, kjer se prikazuje povezanost ZDA, Velike Britanije in EU z Ukrajino ter izpostavlja krivice, ki se dogajajo ruskemu prebivalstvu na vzhodu Ukrajine. S tem ohranja voljo ruskega prebivalstva do nadaljevanja oboroženega spopada in opravičuje svojo vojaško intervencijo, ki je bila posledica poskusa NATO, da vključi Ukrajino v svoje vplivno območje. Vojna oziroma oboroženi spopad v Ukrajini traja že 8 let in pol. Posledice so prav zaradi vojne propagande in posledične cenzure še danes neznane. Ne ve se koliko ljudi je dejansko umrlo in bilo ranjenih, koliko sredstev sta obe strani porabili, koliko infrastrukture je bilo uničene itd. Obe strani tudi aktivno, preko svojih protipropagandnih aparatov, zamegljujeta ter lažno prikazujeta svoje in nasprotnikove podatke z namenom oblikovanja domačega in tujega javnega mnenja. Pri tem je Zahod posegel po bistveno večjih sredstvih in zmogljivostih, ki so na voljo v globalnem svetu. Skoraj vsi tehnološki velikani (Google, Facebook, Twitter ...) so podlegli propagandnim zahtevam NATO in so izvedli popolno cenzuro ruskih medijev ter celo aktivno udejstvovali pri protiprogandi (lažne novice oziroma fake news) v sodelovanju z obveščevalnimi službami držav NATO članic. Poglejmo primer takšnega medijskega obračuna, ki trenutno odmeva v Evropi. Potem, ko je EU Rusko federacijo skupaj z nekaterimi njenimi bojevniki razglasila za teroristično organizacijo in državno podpornico terorizma, je slednja pričela odgovarjati na »diplomatska dejanja« EU. Dodajanje RF na seznam držav, ki sponzorirajo terorizem je bila diplomatska poteza Evropske unije, ki so jo izvedli na pobudo Ukrajine. Zanimivo je, da Ukrajini predhodno ni uspelo prepričati svoje zaveznice ZDA, da bi Rusko federacijo uvrstile na svoj seznam držav, ki podpirajo terorizem. Zato so enako poskusili še preko EU, ki je potrdila to absurdno zahtevo Ukrajine. Nekaj dni po tem skrajnem dejanju EU, se je na Telegram kanalu Skupine Wagner pojavil posnetek, v katerem je domnevni odvetnik te skupine na mizo prinesel okrvavljeno macolo, ki jo ima namen poslati v Evropski parlament.   Znak Skupine Wagner Skupina Wagner je bila dodana na EU-jev seznam terorističnih organizacij, ki delujejo zunaj meja EU. Gre za zasebno vojaško podjetje (ZVP), ki deluje podobno kot vsa ostala zasebna varnostna in vojaška podjetja, v državah oziroma zasebnih organizacijah, ki najamejo njihove usluge. V primerih ZVP ne gre za plačance ali prostovoljce, temveč za skupine, ki delujejo samostojno, posredno ali neposredno z drugimi takšnimi skupinami ali oboroženimi silami držav. Takšne skupine so pogosto vključene v zaposlitvi držav, ki jih uporabijo za delovanje na območjih, kjer je možnost oboroženega spopada (in posledično žrtev) velika. Ravno zaradi takšnega tveganja zahodne države raje (ne)prikažejo žrtve ZVP, kot pa mrtve vojake lastnih oboroženih sil. Pri tem igra ponovno veliko vlogo propaganda in vzdrževanje volje ljudstva do nadaljevanja vojne oziroma oboroženega spopada. Se nadaljuje … Bojan Strašek, 08. gruden 2022
prava .
[PISMO MEHMEDA MEHMETOVIČA] DEAN JURIČ OBLJUBIL MEHMETOVIĆU, DA NE BO PROCESIRAN ZA POSKUS UMORA ALENA ZILIĆA!!
Spletni medij 24ur je v enem izmed svojih člankov s pomočjo novinarke Damjane Seme opravil medijsko čistilno akcijo "grehov" obalnega kriminalista Deana Juriča, po informacijah Nova24tv tudi sveža interventna delovna sila na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). Med drugim so ga medijsko pokrili, da Jurič ni nikoli sodeloval s člani Kavaškega klana. O sodelovanju z zloglasno črnogorsko kriminalno združbo in Juričem pa je vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelka Godec postavila poslansko vprašanje sedanji Golobovi vladi. Vendar se vse bolj izkazuje, da temu ni tako. Že v oktobru smo v našem članku razkrili, kaj vse je počel Mehmetovič za Deana Juriča in člana Kavaškega klana Darka Nezvatoviča na Obali. Sedaj razkrivamo še dve novi dejstvi. Mehmetović je po naročilu Nezvatovića in Juriča moral v zaporu ubiti Alena Zilića. V zameno mu je Jurič PO TELEFONU OBLJUBIL, da se njegova zadeva ne bo nikoli znašla na sodišču!!! Dobili pa smo tudi del zdravstvene dokumentacije Mehmetovića. Juričevo žrtveno jagnje je spet začutil velike zdravstvene težave. Isto kot prej je sumil tudi tokrat na zastrupitev. Podobno kot je na sum zastrupitve sumil v mariborskem priporu. Glej ga zlomka, v ugotovitvah zdravstvenega kartona piše, da obstaja možnost, da se je Mehmetović zastrupil s opiati. Nič, kriminalistična obalna shrljivka vedno preseneti z novimi šokantnimi dejstvi.  V našem mediju Prava že dlje časa pišemo o sumljivih praksah obalnih kriminalistov pod vodstvom dolgoletnega "obalnega kriminalističnega šerifa" Deana Juriča.  Slovensko javnost je 21. maja 2021 presenetil intervju z Valonom Hoxhajem objavljen v spletnem mediju Topnews. V njem je Hoxhaj razkril modus operandi obalnih kriminalistov predvsem zvestih Deanu Juriču.  V letošnjem letu se korak za korakom razkrivajo domnevne nepravilnosti, ki so jih počeli Juričevi fantje v modrem. Razkrilo se je že marsikaj, a do sedaj vodstvo policije Juričeva dejanja zanikajo in jih s pomočjo osrednjih medijev uspešno pometajo pod preprogo. Sedaj le čakamo, kdaj bo vodstvo policije z novim piar člankom objavljen na 24ur (a ne Damjana Seme) zanikali zadnjo razkrito afero Juriča objavljeno v našem mediju. Kot smo razkrili, je eden izmed prebivalcev Ankarana plačeval Juriču pet tisoč evrov na mesec, da mu je dolgoletni šef koprskih kriminalistov varoval hrbet. Ankarančan pa je v štirih letih Juriču plačal med 240 do 250 TISOČ EVROV!!! Huje le še to, da vodja koprskega oddelka Specializiranega državnega tožilstva Barbara Milič Rožman vse hude obtožbe na račun Juriča vestno pospravlja v predal. Kljub vloženim kazenskim ovadbam. V primeru, da jih ne bi, bi se Jurič in njegova druščina zvestih pomočnikov v modri uniformi že zdavnaj morala znajti v postopkih na sodišču. Zakaj smo prej omenili spletni medij in informativno oddajo 24ur? Že dlje časa se ve, da del novinarske ekipe 24ur ima zelo odlične odnose z zaposlenimi na NPU. Prav novinarka 24ur Damjana Seme pa je v preteklosti bila oz. še je partnerka vodje kriminalistične policije Davida Antoloviča, nekdanjega dolgoletnega uslužbenca na NPU. Damjana Seme je v primeru Deana Juriča storila podobno medijsko akcijo kot na začetku leta ob medijskem čiščenju domnevnih "grehov glede strokovne izobrazbe" nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča RS Branka Masleše. Med drugim je v svojem članku tudi zapisala, da policija v notranjevarstvenem postopku ni našla nobenih povezav, da bi obalni kriminalist Dean Jurič sodeloval s Kavaškim klanom. Dean Jurič po telefonu Mehmetoviču obljubil, da ne bo procesiran na sodišču zaradi poskusa umora Alena Žilića! Le tega je Mehmetović po naročilu Juriča in člana Kavaškega klana Nezvatoviča hotel ubiti na Povšetovi v Ljubljani! Zakaj omenjamo zloglasni Kavaški klan? Mogoče ste že pozabili, a prav v našem mediju smo dne 3. oktobra 2022 objavili članek z naslovom  [DOKUMENTI KAZENSKE OVADBE] EKSKLUZIVNO: Obalni kriminalist Dean Jurić tesni sodelavec KAVAŠKEGA KLANA!!! V njem smo predstavili vložene kazenske ovadbe, pismo srbski ambasadi in še nekaj drugih dokumentov, v katerih se pojavlja ime zapornika Mehmeda Mehmutovića.  Foto: Prava.si V vseh dokumentih je vidno, da je Dean Jurič sodeloval s članom Kavaškega klana Darko Nezvatovićem. Le ta je med lanskoletno racijo slovenskih članov razvpite črnogorske kriminalne združbe "pobegnil." Z drugimi besedami, umaknili so ga na varno. Vodja Kavaškega klana, sedaj že dlje časa na begu Radoje Zvicer zelo dobro ve, kdo je bil krt v slovenski celici njegove kriminalne organizacije. "Želel bi izpostaviti, da sem v petem mesecu leta 2018 bil na obali v apartmaju Zlatka Dekića. Tam sem čakal na navodila za posle, ki bi jih opravil skupaj s članom kavaškega klana Darkom Nevzatovićem. Po navodilih kriminalista Deana Jurića iz Kopra nas je prosil, da gremo na eno lokacijo katero nam je dal Jurič. Povedal nam je, da naj mučimo dilere, pokrademo denar in vzamemo drogo. Na eni izmed akcij je Darko Nezvatović šel še s tremi državljani iz Bosne, da naredijo posel, ki jim ga je naročil Dean Jurič," je razkril Mehmetović. Sedaj pa je v naše uredništvo po skritih kanalih prišlo še pismo Mehmetovića iz dne 18. novembra 2022. V njem še enkrat razkrije celotno zgodbo in svoje poznavanje z Juričem in Nezvatovićem. Tako še enkrat razkrije svojo zgodbo sumov, da so ga hoteli zastrupiti v mariborskem priporu s pomočjo tam zaposlenih pravosodnih policistov. Že ob objavi našega članka pa so nekaj dni kasneje se odzvali v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij in zanikali navedbe Mehmetoviča. Že v prvem članku o zelo dobrih prijateljskih vezeh med obalnim kriminalistom Deanom Juričem in članom Kavškega klana Darko Nezvatovićem smo opisali poskus umora Alana Zilića. Le tega je s pomočjo pravosodnih policistov hotel ubiti Mehmetović po naročilu Juriča in Darka Nezvatovića. Še več, kot boste videli v napisanem pismu, je Jurič obljubil Mehmetoviću, da nikoli ne bo procesiran pred slovenskim sodiščem. To mu je Jurič povedal po telefonu.  V pismu Mehmed Mehmutović razkrije, da mu je obalni kriminalist Dean Jurič obljubil po telefonu, da zaradi poskusa umora Alena Ziliča ne bo procesiran pred sodiščem. (Foto: Bralec Prava.si) Vendar se navedbe Mehmetovića ne zdijo iz trte zvite. Že v preteklosti je sumil, da je bil žrtev zastrupitve. Vse kaže, da se mu je pred kratkim to isto zgodilo na prestajanju zaporne kazni v Dobu. Tako smo v naše uredništvo dobili zdravstveni dokument, kjer v končni diagnozi piše sledeče: "38-letni gospod je bil obravnavan v urg. int. amb. zaradi motnje zavesti. Ob sprejemu je HD stabilen. Deluje kot da razume, kar mu povemo, vendar ne more sodelovati v pogovoru. Prejme Anexat 1/2 ampule i.v., po katerem sprememb ne beležimo. Opravimo CT glave, CT trebuha, CT toraksa s KS. Gospoda parantelno hidriramo, nadkandno prejme še Naloxon, po katerem pa se začne nekoliko bolj prebujati. Lahko, da je šlo za zastrupitev z opiati." Zanimivo je predvsem dejstvo, da je bil Mehmetovič več ali manj zdrav. Čudne zdravstvene težave pa so se pri njemu pričele pojavljati šele takrat, ko se je prvič srečal s slovenskimi zapori. V pismu pa tudi Mehmetović jasno zapiše, da ga želi Jurič odstraniti in to poimenuje z besedo ATENTAT! Slovenska javnost se lahko ob vseh teh razkritij spornih in sumljivih praks obalnega kriminalista Deana Juriča sprašuje, če so to strokovni standardi za opravljanje kriminalističnega poklica. Kot kaže žal so. Vendar policiji, tožilstvu in sodstvu zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje razkrivali sporne prakse Juriča in njegovih "potrčkotov". Takrat vam piar članki Damjane Seme ne bodo pomagali. Luka Perš 
prava .
Citypark obiskal znameniti Coca-Cola tovornjak
Na svoji poti čez Evropo se je pred Cityparkom ustavil bleščeči in znameniti Coca-Cola tovornjak, ki je v sebi skrival pravo presenečenje kot za velike, kot tudi za male otroke. Navdušeni obiskovalci so imeli edinstveno priložnost pokukati in se sprehoditi po Božičkovem začasnem domovanju ob njemu najdražjem času v letu. Vsi so se lahko tudi fotografirali z njim, hkrati pa so prejeli še sladka darilca, ki so jih delili Božičkovi pomagači. Slednji so tudi poskrbeli, da so bila darila vašim najdražjim zavita edinstveno. Karavana Coca-Cole z rdečimi tovornjaki in Božičkom je televizijske ekrane prvič preplavila leta 1995. Zanimivo pa je, da sprva sploh niso bili resnični, ampak je šlo za oglas, ki ga je leta 1995 ustvarila ameriška agencija W.B. Doner in predstavila tri po meri izdelane rekvizite za 18-kolesne tovornjake. Na svoji poti čez Evropo se je pred Cityparkom ustavil bleščeči in znameniti Coca-Cola tovornjak. (Foto Robert Krumpak) Božična karavana je bila v oglasu opremljena tudi s posebnimi učinki, leta 1996 pa je oglas postal resničnost in od takrat obkrožajo svet z Božičkom v prednovoletnem času. Leta 1998 jim je uspel preboj obiskati kar 100 držav, pozdravilo pa jih je več milijonov obiskovalcev. S tem so poskrbeli za mega prepoznavnost te znamenite pijače tudi v zimskih časih. Luka Perš
prava .
Podjetje Acron: Kako lahko prihranite pri ogrevanju?
Podjetje Acron s papirnicami Office&More, galanterijami Bags&More in spletno papirnico go2school.com je prepoznavno predvsem po svoji dobrodelnosti. V preteklih 30-letih, odkar so na trgu, so izvedli že mnogo projektov, s katerimi so pomagali mnogim posameznikom, otrokom in družinam, ki so potrebovali pomoč. Samo v zadnjih treh letih so različnim humanitarnim organizacijam donirali izdelke in sredstva v vrednosti kar 125.000 evrov. Se je tudi pri vas podražilo ogrevanje? Kako lahko privarčujete in vseeno ogrejete svoje bližnje? »Pri nas najdete vse od toplih nogavic, do mehkih kap in šalov, lepe skodelice ali prijetno dišeče svečke. Darila, s katerimi razveselite najdražje in jih hkrati tudi pogrejete,« je izpostavila vodja marketinga in odnosov z javnostmi pri podjetju Acron Tina Naraglav. Privarčujte in vseeno ogrejte svoje bližnje. (Foto: Acron) V kar 67 poslovalnicah po Sloveniji in spletnih trgovinah Office&More in Bags&More boste lahko izbrali lepa in uporabna darila za vso družino. S čudovito potiskanimi darilnimi škatlami ali vrečkami pa bo darilo za piko na i še lepo zavito v manj kot minuti. Da vam bo toplo pri srcu, pridite po najlepša darila v Bags&More. Luka Perš
prava .
AlejA: Ujemite Miklavža in zaupajte želje Božičku
V najboljšem nakupovalnem središču ALEJA so poskrbeli za pester božično-novoletni program, ki bo razveselil tako najmlajše kot tudi mlade po srcu. Prvi dobri mož Miklavž vas bo obiskal danes ob 17. uri.  Spremljali ga bodo tudi parkeljni, ki bodo pripravili prav posebno ognjeno predstavo, ko bodo tudi skupaj drsali. Na osrednjem prireditvenem prostoru bodo to sredo postavili tudi Božičkovo dnevno sobo. V njej se bodo odvijale interaktivne animacije za otroke in družine ter nepozabne LEGO igralne urice. Prav tako se bodo tam lahko obiskovalci fotografirali z njim, mu zaupali želje za prihodnje leto in prejeli njegovo darilce. Božiček se bo ustavil v ponedeljek, 19. decembra, ob 17. uri, še preden se bo odpravil na pot okoli sveta. Družbo mu bosta delala tudi nagajiva škrata. ALEJA je praznično okrašena s številnimi lučkami in okraski (Foto: Robert Krumpak) Vsi ljubitelji drsanja lahko uživajo na pravljično okrašenem drsališču na ALEJI SKY, ki je veliko kar 1000 m2, ima 140 m dolge ledene steze in bo obratovalo vse do konca tega leta. Odprto je od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure in ob nedeljah ter praznikih od 11. do 21. ure. V najboljšem nakupovalnem središču ALEJA je pestro dogajanje (Foto: Robert Krumpak) Obiskovalci si lahko izposodijo drsalke, pingvinčke ali hokejske palice. Poleg se lahko v čarobnih hiškah okrepčajo z vročim čajem in s kuhanim vinom. Drsališče je odeto tudi v disko barve. Za najmlajše se ob sobotah od 17. ure odvija pester program na drsalkah, vsi ostali pa se v disko ritmih z DJ-jem lahko zazibajo od 19. ure. Ob nedeljah bo drsališče postalo učilnica na prostem, saj se bodo obiskovalci s Pino Umek in prijatelji učili drsati. Obiskovalci lahko drsajo na največjem drsališču v Sloveniji. (Foto: Robert Krumpak) Luka Perš
prava .
Praznično nakupovanje v polnem teku v SES-ovih najboljših nakupovalnih središčih
V prvih decembrskih dneh se je v nakupovalnih središčih SES (ALEJA, Citypark, Center Vič, Citycenter in Europark) že dodobra ustalilo praznično vzdušje. Že od septembra dalje zaznavajo nakupovalno mrzlico, v sklopu katere se številke obiskovalcev povečujejo. Mnogi so že prejšnji teden izkoristili možnost za božično novoletne nakupe – prvič po dveh letih imamo praznične nakupe brez pandemičnih omejitev. Zelo dober začetek božičnega poslovanja potrjujejo tudi trgovine nakupovalnih središč SES-a, raznolika praznična ponudba dobro založenih prodajaln pa daje vsem obiskovalcem širok nabor daril. ALEJA, Citypark, in Center Vič Ljubljana, Citycenter Celje in Europark Maribor, ki spadajo pod okrilje SES, so že prižgali svoje praznične luči, s čimer se je pričel tudi uradni začetek prednovoletnega nakupovanja. Poleg praznične okrasitve vas pričakujejo z očarljivo okrasitvijo notranje in zunanje dekoracije s prazničnimi lučkami ter ponekod z božično-novoletnim sejmom. Kupcev pa ni privabilo le pestro dogajanje, ampak tudi bogata praznična ponudba.  Močan črni petek poskrbel za pozitivno vzdušje v maloprodajnem sektorju Zadnji teden novembra smo s črnim petkom vstopili v sezono prazničnih nakupov. Na začetku najpomembnejšega nakupovalnega časa trgovci maloprodaje v nakupovalnih centrih SES kažejo pozitivne rezultate in so zelo zadovoljni z obiskom. Na prvi adventni vikend, ko so še veljali popusti črnega petka, so bili najbolj prodajani artikli na področju mode, tehnologije, parfumerije in drogerij ter adventne dekoracije zase in za družino. Zlasti trgovine z elektroniko, parfumi in tekstilom so ta dan poročali o posebej velikem povpraševanju. Na črni petek je bil tudi povečan obisk restavracij. Na prvi advent so najbolj povpraševali po toplih oblačilih in obutvi V neživilskih trgovinah so obiskovalci prejšnji vikend najraje nakupovali topla oblačila, pletenine in praznične oprave. V trgovinah s tekstilom so bili najbolj prodajani artikli predvsem bunde, puloverji, šale, kape in rokavice. Povečan promet so zabeležile tudi prodajalne s čevlji, predvsem je bilo povečano povpraševanje po zimski obutvi, kot so zimski škornji, bulerji in gležnarji. Pestro je bilo tudi v trgovinah z električnimi napravami, kjer so bili najbolj prodajani artikli pametni telefoni, televizije in gospodinjski aparati. Dobro so se prodajali tudi računalniki in ostala računalniška oprema, saj so imeli obiskovalci še dodatno možnost, da izkoristijo digitalne bone. Povečan promet so zabeležile tudi trgovine z igračami, kupci pa blagovnim znamkam sledijo v vseh sektorjih. Povečano povpraševanje je bilo zabeleženo tudi po zlatem nakitu vseh cenovnih razredov. Direktor SES Slovenija in direktor ALEJE Toni Pugelj (Foto Črt Piksi) Že vrsto let med najbolj zaželenimi: darilni bon „Desetak“ Že vrsto let darilni bon Desetak uživa največ povpraševanja ravno v prazničnem času. Približno 50 % vseh bonov kupijo ravno zadnja dva meseca v letu. Desetaka kot darilo uporabljajo tako podjetja, ki želijo razveseliti svoje zaposlene in poslovne partnerje, kot tudi posamezniki za svoje bližnje. Desetaka je mogoče kupiti prek spleta kar v petih nakupovalnih središčih SES, unovčite pa ga lahko v vseh trgovinah v ALEJI, Cityparku in Centru Vič v Ljubljani, Citycentru Celje in Europarku Maribor. Vse dobre stvari so vredne Desetaka. Luka Perš
prava .
[PREPIS POGOVORA] ŠOKANTNO! Ankaranski BAD BOY NAKAZAL OBALNEMU KRIMINALISTU DEANU JURIČU 250 TISOČ EVROV v štirih LETIH!!!
Spletni medij 24ur je poročal, da so obalni kriminalisti oproščeni obtožb na njihov račun. Največ jih je letelo na obalnega kriminalista Deana Juriča, svežo intvervetno delovno silo na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Vendar so nam naši kriminalistični in »underground« obalni viri zaupali, da policija in tožilstvo sploh niso zaslišali ključnih prič. Tokrat vam razkrivamo še en sumljiv posel Juriča in njegove ekipe. Eden izmed prebivalcev Ankarana je moral za mir pred organi pregona Juriču plačevati ŠTIRI LETA PET TISOČ EVROV NA MESEC! Večina nakazil je potekala preko Juričeve žene, odvetnice in sedaj tudi občinske svetnice v občini Ankaran Maje Prodan Jurič. Več ali manj je plačevala mama Ankarančana, tudi sošolka od mame Maje Prodan Jurič. Juričevo »izsiljevanje« se je končalo, ko ga je Ankarančan v slogu Rockyja v enem izmed lokalov v Ankaranu postavil na realna tla. Jurič pa je zaradi vpliva v štirih letih pokasiral 240 tisoč evrov!!! Damjana Seme, čakamo tvoj novi članek na 24ur! V našem mediju smo se resno lotili razkrivanja sumljivih praks obalnega kriminalista Deana Juriča. Po poročanju Nova24tv je Jurič postal tudi sveža delovna interventna pomoč sedanjemu direktorju NPU Darko Muženiču, še enemu staremu znancu iz koprske policijske uprave. Muženič je pred zasedbo položaja v Uradu za preprečevanja denarja bil vrsto let desna roka Alenki Drolc, osrednji protoganistki pregajanja motečih igralcev obalnega omrežja grobarja dela slovenskega pomorstva. Dušan Ribaš, Dean Jurič, Mitja Kirbiš in Ljubo Volmut. (Posnetek zaslona- STA, Policija, Youtube, Primorske novice) Dne 18. avgusta 2022 smo v članku DOSJE KRIMINALISTIČNI OPERATIVCI LJUBA VOLMUTA: Razkrivamo imena kriminalistov, ki delujejo v interesu OBALNEGA MEHANIZMA!!! zapisali sledeče: »Tako so bili v hude kriminalne rabote in v trgovino z drogo na Obali vpleteni dolgoletni "cappa di banda" obalne kriminalistične struje vzporednega mehanizma Dean Jurič, Dušan Ribaš, Mitja Kirbiš, Dean Grandič in vse kaže naivna kriminalistka Heidi Fluher. Za vse to sta vedela ves čas sedanja notranja ministrica v Golobovi vladi mag. Tatjana Bobnar kot njen izbranec na mestu v.d. generalnega direktorja slovenske policije Boštjan Lindav. Prav Fluherjeva je vse šokantne podatke zaupala svojemu prijatelju iz drugega zakona Davidu Klemencu. Vendar so omenjeni le igralci, ki jih omenja v svoji ovadbi Klemenc le izvršitelji ukazov obalnih veljakov iz Splošne plovbe. Ne pozabite, da tako novi stari vodja NPU Darko Muženič in vodja urada za preprečevanje denarja Anika Vrabec Božič prihajata iz Obale. Predvsem za Juriča in Muženiča velja, da sta pod direktnim vplivom dolgoletnega obalnega kriminalista Ljuba Volmuta. Izvedeli pa smo tudi, da je Volmut opravil nekaj poslov v podjetju Draga Kosa.  Vse zapisane besede v članku nam je potrdil tudi Matjaž Hrovatin, nekdanji dolgoletni vodja koprskih kriminalistov in dolgoletni tajni sodelevec za preganjanje najhujše oblike kriminala. Sam je pripravljen razkriti še marsikaj zanimivega o ugrabiteljih policije z Obale in si enkrat za vselej očistiti ime v slovenski javnosti.« Resnih očitkov na račun nekaterih obalnih kriminalistov so se v preteklih mesecih poročali poleg našega medija še Nova24tv. Osrednji mediji so se zganili šele, ko je povzetke obeh medijev v enem izmed svojih člankov predstavili v Slovenskih novicah. V mediju Prava smo tako predstavili anonimko zaposlenih na SK PU Koper iz leta 2010, kjer so na Juriča in njegovo bližnjo ekipo leteli očitki o sumljivem delovanju. Enako smo tudi objavili kazenske ovadbe Mehmeda Mahmutovića, da je Jurič bil tesno povezan s članom Kavaškega klana Darko Nezvatovićem. Ta je sedaj na »begu« oz. z drugimi besedami ima verjetno status zaščitene priče policije nekje v tujini. Isto kot Čubrilović leta 2015. Foto: Posnetek zaslona-24ur Policija se je na nekatere naše navedbe odzvala in zanikala kakršno koli vpletenost Juriča in njegove ekipe v sumljive posle s prepovedanimi drogami. Še več, spletni medij 24ur je v članku z naslovom Obtožbe, da naj bi koprski kriminalisti sodelovali s kriminalci, se niso potrdile z dne 2.12.2022 zapisali, da se vse obtožbe glede Juriča in ekipe umikajo. O tem bomo več pisali v prihodnjih člankih o obalni kriminalistični združbi pod vodstvom Deana Juriča. A v uredništvu hranimo dokumentacijo, da tožilstvo v omenjenem postopku in tudi policija sploh niso zaslišali ključne priče, nekdanjega kriminalista in dolgoletnega sodelavca Juriča Matjaža Hrovatina. Tokrat vam bomo predstavili še en umazan posel, ki so ga izvedli Jurič in ekipa. Ankarančan plačeval preko svoje mame Juričevi ženi PET TISOČ EVROV NA MESEC obalnemu kriminalistu Juriču za mir pred organi pregona! To je trajalo štiri leta! Zamudili plačilo en mesec, Jurič pa je bolno mamo Ankarančana strpal takoj v zapor!!! V našem uredništvu posredujemo video posnetek, v kateri se je obalni kriminalist Dean Jurič znašel v novi neprijetni situaciji. Osrednji akterji na posnetku nam še niso dali dovoljenja, da ga predstavimo javnosti. Smo pa dobili dovoljenje, da lahko razkrijemo vsebino pogovora. Obalni kriminilastični »godfellas« je dlje časa ustvarjal pritisk na enega izmed živečih Ankarančanov zaradi preprodaje droge. Ponudil mu je sledečo ponudbo. Za mir pred organi pregona je morala družina (njegova mama) Ankarančana Juriču plačevati pet tisoč evrov na mesec. To je trajalo štiri leta! Ankarančan pa je po lastnih besedah vsa mesečna nakazila v višini pet tisoč evrov plačeval s pomočjo svoje mame preko Juričeve žene, nekdanje agentke Sove, »delne grobarke Istrabenza«, odvetnice in letošnji kandidatki za županjo Ankarana Maji Prodan Jurič. Tako je družina Ankarančana v štirih letih plačala obalnemu kriminalistu Deanu Juriču med 240 in 250 TISOČ EVROV!!! Kaj se je zgodilo? Družina Ankarančana je enkrat zamudila z mesečnim plačilom oziroma niso imeli pri hiši pet tisoč evrov pripravljenih za Juriča. Hoteli so se pogoditi, a dolgoletni "obalni kriminalistični šerif" Jurič ni hotel slišati za nobeno zamudo. Ni minilo veliko časa, je zelo bolno mamo Ankarančana strpal v ZAPOR! Ankarančanu je dobesedno počil film. Juriča, njegovo ženo Majo Prodan Jurič in še enega prijatelja je srečal v ankaranskem lokalu Bartima & Korta. Jurič je bil oblečen v športno trenirko znamke Jupa. Pred vsemi pričami se je Ankarančan fizično lotil Juriča. Ta je od strahu skupaj z ženo in svojim prijateljem pobegnil iz lokala.   Ankaranski lokal Bandima & Kora. Prestrašeni Jurič je po izbruhu Ankarančana pobegnil skupaj s svojo ženo Majo Prodan Jurič in svojim prijateljem. (Foto: Posnetek zaslona-Badima & Korta) Preberite si tale zapis! Ankarančan v pogovoru prizna, da je Jurič v štirih letih prejel 250 tisoč evrov! Kot smo že zapisali, v uredništvu imamo videoposnetek, kjer Ankarančan v družbi še dveh oseb opisuje celotno dogajanje. V nadaljevanju si lahko preberete zapis pogovora. Iz zapisa je jasno razvidno, da je družina Ankarančana plačevala Juriču s pomočjo njegove žene Maje Prodan Jurič vsak mesec pet tisoč evrov v obdobju štirih let! Ankarančan pa tudi pove, da je Jurič od njegove družine v tem obdobju prejel 250 tisoč evrov!!! V pogovoru pa se pojavita še priimka dveh obalnih kriminalistov in zvestih sodelavcev Juriča (Ribaš in Beganović). V prepisu pogovora smo označili osebe z imenom Ankarančan, oseba B in oseba C. Dobesedni prepis zvočnega pogovora: Ankarančan: Zdaj trči stari...in pričel teči po Ankaranu (smeh).. To je bil šov. Oseba B: Slišal sem to. Kje je bilo to? Ankarančan: V Ankaranu, v Badmini. Oseba B: Sem zvedel to. Imamo tvojo ščubo o Juriču. Ankarančan: Mhmmm... Oseba B: In kaj je bilo? Ankarančan: Dali smo mu pet tisoč na mesec in to štiri leta. Oseba B: Štiri leta po pet jurjev na mesec? Ženi? Preko žene vse? Ankarančan: Moja mama je bila sošolka od njegove žene. Oseba B: A veš kaj mene zanima? On je rekel, da tebe Duško non stop za brata napadel. Zato sem jaz prišel. Oseba C: Prvo si bil v Celju, potem pa si prišel na Dob. Ankarančan: Ja, preden sem šel na Dob. Oseba C: In potem je prišel Duško? Je prišel Duško k tebi? Oseba B: Nek starejši z očali? Ankarančan: Ja, je.. Oseba C: Vem, da je. Oseba B: On pravi, da je Duško prišel do tebe in ti je obljubil bilo kaj hočeš, samo da ga ne zjebeš. Ankarančan: Kaj je s tabo? Nič, on je prišel za ono, kar sem jaz Juriča napadel in me vprašal, zakaj se je šlo. Potem me je pričel spraševati za Juriča. Takrat so oni delali. Jaz sem povedal, koji kurac, da sem jim dajal pet jurjev na mesec. Smo en mesec zamudili.... Oseba C: To si povedal Ribašu? Ankarančan: Seveda sem mu rekel. Pa da prihajata z Juričem... Stari, ima kuča tri milijona evra, on policaj... Jaz sem povedal po pravici. Jaz sem dajal mojo oznavavo.... Oseba C: Sedaj ti jaz povem, kako stvari stojijo. Ti tega ne veš. Tudi tebe jebejo. Ankarančan: Niso me jebali.... Oseba C: Ti si imel to nesrečo, da so zapalili hišo, ko si bil v bolnici. Kdo je do tebe prišel? Ankarančan: Beganovič. Oseba C: Kaj ti je obljubil? Ankarančan: Nič.... Oseba B: Ti je dal kak telefon? Ankarančan: Mi je dal telefon. Samo sem ga takoj isti dan vrgel v morje. Oseba C: Kaj ti je napletel? Ankarančan: Pisal mi je, da so zapalili.. Oseba B: Da ti bo pomagal? Ankarančan: Ja, to so ta Miroslav Radvon... Oseba B: Zdaj ti bo on povedal?... Oseba C: Za Juriča. Ankarančan: Ne... Oseba B: To je on poslal... Oseba C: Beganovič je potrčko od Juriča. Zato, ker je on vedel, da si ti tam v Kortah v Ankaranu onega napadel. Ankarančan: Sej mi rekel Beganovič "Kaj napadaš policaja"?! Oseba B: Pa kaj tebe boli kurac, ti delaš svoje delo... Ankarančan: Pa mene boli kurac. Jaz sem plačeval stari vsak mesec pet jurjev. Ne bodite vi meni.... Oseba C: Zato so ti poslali Beganoviča. Oseba B: Zato je prišel on, da samo vidi, kaj ti vse veš in da si tiho, da ti bo on pomagal. Da si tiho v zameno za Juriča. Ankarančan: Jaz sem isti dan.. mi je dal škatlo, sem vzel škatlo in jo vrgel v bolnici v kanti... Oseba B: Zato je on tebi pustil telefon.... Ankarančan: Kaj boš ti meni govoril? Jaz sem jezen, ker je moja mama bolana. Oseba C: Vem jaz to. Ankarančan: On jo trpa za jedno godino v zatvor. Kaj hočeš stari? Dobival je štiri leta znači po pet jurjev. To je 250 jurjev dobo. Samo od moje mame. Koga još ima? Oseba B: Četri pet, nema puno. Oseba C: Četri pet (smeh)... To si isto povedal Beganoviču? Ankarančan: Juriču. Direkt.  On mene zjebal... Oseba B: Veš kaj je bila fora? Ankarančan: Juriča ko srečam v šenki bo šel. Oseba B: Veš v čem je fora. Je Jurič, Beganovič in Duško. On pa je delal za Beganoviča. Oseba C: Mene je isto nategnil.  Oseba B: In so ga nategnili uno na finjaka. In to je tri godina. Tri leta zapora. Vikend. Ankarančan: Pičko mater. Oni niso mele paske na mene.... Juriču.... Sorodnik Ankarančana vložil kazensko ovadbo na koprsko policijo in tožilstvo! Varuhi Deana Juriča so tudi tokrat ovadbo pospravili v predal! Ali se Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav bojita, da bi Jurič izdal neprijetne informacije o njuni preteklosti? Zgoraj opisana zgodba je zaznana tako na koprski policiji, NPU in Specializiranem državnem tožilstvu. Kot smo izvedeli iz obalnih kriminalističnih in »underground« virov je sorodnik Ankarančana podal kazensko ovadbo na policijo in tožilstvo. A so raje neprijetno zadevo za Juriča pospravili v predal. Policija in tožilstvo pa ob resnih obtožbah o enem najvišjem uslužbencu SK PU Koper sploh niso naredili razgovora in poklicali ključne priče. Dean Jurič ima predvsem to srečo, da si je v svoji dolgoletni karieri zgradil nedotakljivi status. To dobro ve sam Jurič, saj ga bo vrh policije še ob tako neverjetnih razkritjih manjšega dela slovenskih medijev vedno pokril. Mogoče pa tudi Jurič ve kakšno neprijetno informacijo o sedanji notranji ministrici Tatjani Bobnar ali v.d. GPU Boštjanu Lindavu. Mogoče tudi o Aleksandru Jevšku. Sedanja notranja ministrica v Golobovi vladi in nekdanja dolgoletna višja uslužbenka v vodstvu slovenske policije Tatjana Bobnar. (Foto: Posnetek zaslona- Vlada RS) V članku na 24ur so tudi zapisali, da je Jurič vložil že nekaj odškodniskih in kazenskih ovadb. Kljub temu obalni kriminalist Dean Jurič zelo dobro ve, da ni tako nedolžen kot se predstavlja osrednjim medijem v državi. To zelo dobro vedo njegovi nekateri nekdanji ožji sodelavci, ki so morali tudi po krivem zaključiti svojo kariero v vrstah slovenske policije. Enako vedo veliko o njem obalni »underground« fantje, ki se zavedajo in priznavajo nekatera svoja kazniva dejanja v preteklosti. A sami so tokrat odločeni, da v zadevah kjer niso krivi popolnoma ničesar dokažejo svojo nedolžnost. Sedanji v.d. direktorja slovenske policije Boštjan Lindav. Ali Lindav ni dobil mandata zaradi spornih ravnanj obalnega kriminalista Deana Juriča? (Foto: Posnetek zaslona- Vlada RS, Policija) Nič, še bo pestro. Medij Prava bo o spornih dejanjih obalne kriminalistične ekipe Deana Juriča razkrival tudi v prihodnje. Seveda, brez dlake na jeziku. Luka Perš
Stara Pravda
Še ena prireditev Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel na Igu pri Lublani v Deželi Krajnski
V soboto, 3. 12. 2022, na Prešernov rosjtni dan, smo se udeležili še enega v nizu letošnjih predstavitvenih dogodkov Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel – DSZSD na Igu pri Lublani. Seznanili smo se s slovenskimi koreninami, česar v šolskem sistemu izobraževanja Republike Slovenije žal nismo deležni. Slovenski domorodci so mnenja, da je to načrtno, namen pa je uničiti zavest in nujno povezavo s koreninami, do danes še vedno preživelih slovenskih rodov v slovenskih zgodovinskih deželah. Tokratni dogodek je potekal v veliki dvorani Gasilskega centra Golo, v občini Ig pri Lublani in v organizaciji Zavoda Rodna Zemlja, vodila pa ga je Jasna Martinjak s skupino sotrudnikov. organizatorka Jasna Martinjak Po pozdravu in uvodnem nagovoru je voditeljica Martinjakova k besedi povabila glavnega govorca prireditve, dolgoletnega raziskovalca slovenskih korenin, domorodca in domoljuba,  avtorja ter soavtorja kar dvajsetih knjig s področja prave oziroma zamolčane in prikrite slovenske zgodovine, Andreja Šiškota. Pravopisno bi sicer morali zapisati Andreja Šiška, vendar slovenski domorodci ne pristajajo na načrtno uničevanje pravega slovenskega jezika, kot sami pravijo. Za primer so navedli, da je leta 1866 v zgodovinski knjigi profesorja Janeza Trdine Zgodovina slovenskega naroda jasno zapisano »Kralja Samota« in ne »kralja Sama«. Zato je po njihovem mnenju naravno in v skladu z izročilom slovenskih domorodcev pravilno zapisati Šiškota in ne Šiška. Slednji je na preprost in razumljiv način predočil številna, večini doslej načrtno zamolčana, obenem pa zelo močna zgodovinska dejstva in s konkretnimi primeri dokazal, da smo Slovenci ter deželani in deželanke slovenskih zgodovinskih dežel na evropskih tleh staroselci oziroma domorodci. Posebej smo si zapomnili primer svetovno znanega jezikoslovca Jerneja Kopitarja, o katerem zna večina tistih, ki smo obiskovali šole v nekdanji Jugoslaviji pa tudi v sedanji Republiki Sloveniji, povedati zgolj to, da so si zapomnili rek »le čevlje sodi naj kopitar«, pa morda še kaj malega o Kopitarjevem sporu s Francetom Prešernom, ki je prav na dan tokratne prireditve obeleževal rojstni dan. Šiško je zbranim pojasnil, da je bil Jernej Kopitar dejansko eden največjih jezikoslovcev, ne zgolj med Slovenci, marveč tudi v Evropi in Svetu. Bistvena dejstva o njegovem delu pa so nam načrtno zamolčali, saj je bil prav Kopitar tisti, ki je prvi znanstveno razvil t. i. Slovensko staroselsko ali domorodno teorijo in o njej predaval celo na dveh izmed najznamenitejših univerz v Evropi, na Sorboni (Francija) in Oxfordu (Anglija). Sam Kopitar je to svojo teorijo imenoval Karantansko-panonska teorija, po kateri so predniki današnjih Slovencev praprebivalci Srednje Evrope od Egejskega do Jadranskega in Baltskega ter Mrzlega morja ter obenem najstarejši narod v Evropi. Nas pa v šolah še vedno učijo neumnosti o popolnoma nedokazani priselitvi v srednjo Evropo iz Pripjatskih močvirij na vzhodu, izza grebena Karpatov med 6. in 8. stoletjem. Šiško je prisotne pozval, naj se sami vprašajo, zakaj jim tega ni nihče povedal, čeprav gre pri Kopitarju za povsem znana in jasno dokazljiva dejstva in kako je mogoče, da so si vsi zapomnili zgolj besede »le čevlje sodi naj kopitar«?! Sami si naj zastavijo tudi vprašanje, ali je takšen šolsko-izobraževalen sistem dejansko to kar potrebujemo, ali pa je v službi nečesa in nekoga drugega … plačujemo ga namreč mi vsi – davkoplačevalci … V Sloveniji so se letos javno oklicali slovenski domorodci, zbrani in povezani v Domorodno Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel (DSZSD). K tej skupnosti je seveda moč tudi pristopiti, več o tem pa si lahko zainteresirani ogledajo na spletnem mestu www.dežele.si. Dejansko je v spletnem naslovu uporabljena beseda dežele s črko »ž« in ne »z«, kot je na spletu sicer »običajno«. Izvedeli smo, da ne glede na težko družbeno stanje v današnji Republiki Sloveniji, tudi pri nas obstaja svet svobode, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe, zapisane tako v Preambuli, kot tudi v 3. členu Ustave RS. Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel poleg tega temelji na zgodovinsko suverenih – svobodnih, samostojnih in mednarodno priznanih slovenskih deželah Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje, Prekmurje, Beneška Slovenija in Bezjaška Slovenija, od katerih sta že bili ponovno oklicani/oživljeni Dežela Štajerska (2017) in Dežela Krajnska (2018). Poleg že navedenih določb Ustave RS temelji delovanje DSZSD tudi na Razglasu ZN o pravicah domorodnih ljudstev iz leta 2007. Zanj so na Generalni skupščini Združenih narodov glasovali tudi predstavniki Republike Slovenije in so ga posledično dolžni spoštovati. stojnica DSZSD O staroverstvu ali rodnoverstvu, ki sta z domorodstvom tesno prepletena, sta tančico skrivnosti razgrnila Matjaž Anžur in Marta Svetina, kratek utrinek iz svojih dragocenih spoznanj prav tako dolgoletnega raziskovanja naše zgodovine, pa je z zbranimi podelil tudi profesor Vladislav Stres. Glasbeno sta prireditev s slovenskimi ljudskimi pesmimi popestrila Žiga Birsa in Jasna Martinjak. Maja Pogačnik iz DSZSD Kras je predstavila Menjalni krog, brezgotovinski sistem menjave storitev, ki obeta in navdušuje. Zainteresirane je povabila, da obiščejo spletno stran www.menjalnikrog.si in se potem tudi pridružijo dejavnosti Menjalnega kroga. Martinjakova je ob koncu opozorila še na kritično kršenje javne rabe slovenskega jezika in posledično hudo "onesnažen" jezik mladih. Zbrane je tudi pozvala k samoopazovanju in samozavedanju ter povečanju uporabe izvirnejše materinščine na slovenskih tleh. Ob zaključku prireditve smo imeli redko priložnost prisostvovati plesno glasbeni zasedbi kluba Orfej, ki nas je očarala z ritmi in melodijo rezijanskega plesa. Njeni člani in članice so navzočim predstavili več ljudskih pesmi iz Rezije, nazadnje pa so na rezijanske ljudske viže celo zaplesali vsi prisotni. Samo Korošec, 5. gruden 2022
prava .
NE BOJ, MESARSKO KLANJE ZA ZAPUŠČINO BORUTA ŠUKLJETA V POLICIJI!!!
Ali ste presenečeni glede zakulisnih igric v slovenski policiji? Notranja ministrica Tatjana Bobnar je kot pridna šolarka "počistila" 150 kadrov svojega predhodnika, ministra za notranje zadeve v zadnji Janševi vladi Aleša Hojsa. Pri tem ji je pomagal v.d. GPU Boštjan Lindav. Glej ga zlomka, za "nagrado" Lindav ni dobil mandata generalnega direktorja policije. Zakaj ne? Nič posebnega, v ozadju poteka "NE BOJ, MESARSKO KLANJE" za zapuščino letos umrlega po dolgotrajni bolezni "naravne smrti" Boruta Šukljeta. Nekdanji notranji minister v Drnovškovi vladi (1999-2000) in dolgoletni diplomat je bil tista oseba, ki je v ozadju sugeriral, dajal napotke medijem in sodelavcem organov pregona in bil osrednji režiser medijskih-policijskih akcij proti t.i. motečim poslovnim konkurentom njegovih naročnikov. Tako v gospodarstvu kot v politiki. V osrednjih vlogah se pojavljajo po informacijah Požareporta in Dnevnika sedanja piarovka Gibanje Svobode Vesna Vukovič, državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec in neformalni svetovalec za varnost predsednika vlade Roberta Goloba Miloš Njegoslav Milović. Časnik Delo pa že namiguje, da bi bil lahko naslednik Bobnarjeve Boštjan Šefic, dolgoletni prvi operativec Boruta Šukljeta. Spletni medij Domovina pa namiguje na Damira Črnčeca. Vse kaže, da hoče obalno omrežje grobarja dela slovenskega pomorstva panično na novo postaviti svoje omrežje z kadri, ki so sedaj obljubili zvestobo njim.   Takoimenovana slovenska tranzicijska levica ne more iz svoje kože. Levosredinska vlada pod vodstvom Roberta Goloba bi morala z lahkoto odvoditi sedanji mandat vlade do 2026. Stranka Gibanje Svoboda ni enotna stranka, ampak je nastala kot produkt starih levih političnih strank ter različnih struj s področja gospodarstva, sodstva, tožilstva in policije. Gibanje Svoboda ni nič drugega kot DEMOS, ki je klavrno propadel. Tako se bo v bližnji prihodnosti zgodilo tudi s Svobodo.  Še več, kot smo v našem mediju že večkrat ugotavljali, so v stranki Gibanje Svoboda struje, ki že desetletja med sabo bijejo t.i. državljansko vojno. V njej se že desetletja spopadata t.i. obalna struja s prvim operativcem predsednikom Modre zavarovalnice Borutom Jamnikom in koroška struja starih obveščevalnih sil nekdanje službe državne varnosti sedaj že hudo dementnim Janezom Zemljaričem. Če si želite predstavljati, kako funkcionirajo nekdanji pripadniki službe državne varnosti si poglejte srbsko serijo Tajkun in opazujte lik Balše. Lik Balša je vse tisto, kar poimenujemo pod izrazom vzporedni mehanizem. Balšo pa z lahkoto lahko zamenjate s slovenskim resničnostnim likom kot je Dragan Isajlovič, sedaj ponosni gradbinec novih nepremičnin v Ljubljani. S to vojno enostavno t.i. večji del slovenske desnice nima nič. Razen tistih, ki pripadajo omrežju fantka vatikanskega kardinala Franceta Rodeta. Dobro veste, kdo so tile fantki na spomladanskem polu. Zelo dobro se ve kakšna je sprega med Rodetom in vsemogočim tožilstvom. Poznavalci pa zelo dobro vedo, kako "neodvisno" dela tožilstvo.  Nekaj dni po zmagoslavju leve sredine na predsedniških volitvah in sedaj še na referendumu bi vsak pričakoval, da bodo vladali mirno in brez pretresov. Predvsem ob dejstvu, da so do njih servilni tudi večinski mediji v naši državi. A vse kaže, da gre spet za račun brez krčmarja. Vesna Vukovič in Damir Črnčec po informacijah Bojana Požarja rušita kar štiri ministre sedanje Golobove vlade. (Foto: Posnetek zaslona-Požareport) Dvojec Vuković-Črnčec želita spodnesti notranjo ministrico Tatjano Bobnar! Medija Požareport in Dnevnik prišla do podobnih imen, ki rušijo Bobnarjevo! Tatjana, si mogoče pozabila, kdaj si se zamerila obalnemu omrežju grobarja dela slovenskega pomorstva?!!! Več slovenskih medijev je poročalo, da na zadnji seji vlade niso hoteli trenutnemu v.d. generalnega direktorja GPU Boštjanu Lindavu podeliti mandat generalnega direktorja GPU. Vzrok za to naj bi bil, da je sedanja ekipa notranjega ministrstva pod vodstvom nekdanje dolgoletne višje uslužbenke policije Tatjane Bobnar premalo odločna pri čiščenju nekdanjih policijskih in kriminalističnih kadrov iz pretekle Janševe vlade. Janšo zelo radi etikirajo dominantni mediji s "fašistom" in "diktatorjem." Pa čeprav niti približno nikoli zares ni obvladoval policije, še manj pa je imel možnost nastavljati t.i. svoje kadre!!! Vendar v obsežni izjavi ministrstva za notranje zadeve je jasno zapisano, da so prečistili z vsemi "problematičnimi" kadri t.i. nekdanje oblasti in jih odstranili z odločanja. "Politika se mora končati pred vrati generalnega direktorja policije," je dejala sedanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Pri čemer pa z veliko verjetnostjo lahko zapišemo, da sploh ni lagala. Saj to obvladujejo postkomunistične struje tranzicijske levice. Najmanj pa politika. Sama pa je tudi zatrdila, da so premestili znotraj policije že 150 kadrov, ki so jih nastavili v času zadnje Janševe vlade. V Petanovem Dnevniku razkrivajo podobne informacije kot jih je v preteklosti razkril Požareport. Nič, le Petanovi obalni obveščevalci so se znašli na stranskem tiru. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik) V nadaljevanju pa je tudi povedala, da bo vztrajala z Lindavom kot svojim kandidatom za generalnega direktorja Policje. Ali bo v tej bitki zmagala Bobnarjeva, bomo videli. Eden najbolje obveščenih novinarjev v državi Bojan Požar je v seriji člankov ( Izpoved specialca: Milović je žul, začeli smo na Catch the cash, za Jankovića ven metal Rogovce, a pri Golobu gre predaleč, Najbolj prikrivano ozadje Golobove vlade: Vojak, agentka pod krinko novinarke in specialec, Vodovodarji: Negola, Golobov neformalni svetovalec za varnost proti direktorju Sove, Kako si plačujejo novinarje: Golobovih 103 tisoč evrov samo za eno novinarko s portala Necenzurirano in Pri Golobovih hud boj za oblast: Vukovičeva in Črnčec rušita kar štiri ministre: Bobnarjevo, Loredana, Brežana in celo Kumra) razkril, kdo nosi hlače v Gibanju Svoboda. Jasno je, da je to predvsem ena osrednjih dolgoletnih medijskih operativk Boruta Jamnika in nekdanja novinarka Dnevnika, Siola in Necenzurirano Vesna Vukovič, sedaj formalno zaposlena kot vodja stike z javnostjo v Gibanju Svoboda. Poleg nje pa se v člankih Požarja kot osrednja protoganista pojavljata še Damir Črnčec in Miloš Njegoslav Milović. Vloga Milovića v Gibanje Svoboda je predvsem razjezila sedanjega predsednika UEFA Aleksandra Čeferina. To pa zaradi nerazščičenih računov med (postkomunističnimi strujami) Čeferinom in Milovićem v preteklosti. Neformalni svetovalec Roberta Goloba Miloš Njegoslav Milović ima še neporavnane račune s predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom. Na sliki s Tanjo Fajon, ko sta se skupaj potapljala v skupini "dvajsetih" ljudi. (Foto: Prava.si) Zanimivo je tudi to, da je Dnevnik v lasti poslovneža Bojana Petana( njegov poslovni imperij "za jajce drži" postkomunistična kolaterala zloglasnega sklada York)  v članku z naslovom Tatjana Bobnar vrgla rokavico Robertu Golobu novinarjev Zorana Potiča in Petra Lovšina  Kaj Golob "(ovi)" sporoča "(jo)" Bobnarjevi in policiji zapisali sledeča dejstva v obeh člankih. "Po zamenjavi oblasti so v policiji zamenjali skoraj vse problematične policijske vodje in jih nadomestili s kompetentnimi kadri. Ukinili so tudi Hojsovo upravo avtocestne policije, števec vseh premestitev pa naj bi se bližal številki 150. Vedno več naših sogovornikov je tako prepričanih, da je v ozadju obračuna z Bobnarjevo in vrhom policije zgolj boj za vpliv na policijo in informacije, s katerimi razpolaga." (članek Tatjana Bobnar vrgla rokavico Robertu Golobu) V nadaljevanju se razkrije ista informacija kot v člankih Bojana Požarja. Osrednji vpliv na aktualnega premiera slovenske vlade Roberta Goloba glede policijskih zadev imata Damir Črnčec, sedaj državni sekretar na Šarčevem ministrstvu za obrambo in neformalni svetovalec Goloba Miloš Njegoslav Milović.  "Kot smo že poročali, so bili v policiji in njenem centru za varovanje in zaščito postavljeni pred dejstvo, kdo in kako bo varoval Goloba, pri čemer je morala policija vladi prepustiti policiste, ki jih je odbral vodja Golobove skupine, nekdanji specialec in Milovićev kolega Robert Kešpert," so zapisali v Dnevniku. Obalni kriminalist Dean Jurič in njegova hiša v Ankaranu. (Foto: Posnetek zaslona-Prava, Google maps, Youtube) Mogoče je na prvi pogled presenečenje, da se v člankih Dnevnika pojavljajo identična imena kot jih je prej v svojih člankih razkril Bojan Požar. V resnici ne. Le obalni obveščevalci Bojana Petana so se spet znašli na stranskem tiru v sedanji vladi Roberta Goloba ali pa jih takoj razkrijejo drugi osrednji slovenski mediji, če se dogovorijo za kakšno službo v (para) državnih podjetjih.  Tudi v našem mediju smo že večkrat zapisali, kdo ima glavno besedo pri postavljanju ključnih kadrov v slovenski policiji, tožilstvu in sodstvu. V resnici gre predvsem za obalno omrežje grobarja dela slovenskega pomorstva. Se čudite, zakaj so v javnosti morali nekaterih resnih očitkov o njunem spornem delovanju očistiti tako sedanjega direktorja NPU Darka Muženiča in njegovega obalnega prijatelja in kriminalista Deana Juriča.  Boštjan Šefic se je v preteklosti zapletel v hud škandal na Sovi. Veljal je za prvega zaupnika Boruta Šukljeta. (Foto: Posnetek zaslona-Svet24 in RTV Slovenija) Boštjan Šefic, prvi operativec Boruta Šukljeta! Umrli diplomat in nekdanji notranji minister v Drnovškovi vladi po dolgi bolezni "naravne smrti" Šuklje bil dolgoletni režiser za specialne medijske-policijske akcije proti motečim igralcem slovenskega gospodarstva in politike! Zanimivo, v članku z naslovom Kdo bo svetoval predsednici in kdo ne v časniku Delo z dne 3. decembra 2022 novinark Barbare Eržen in Suzane Kos je ob koncu članka zastavljeno vprašanje nekdanjemu svetovalcu za naciolano varnost Boštjanu Šeficu v kabinetu odhajajočega predsednika države Boruta Pahorja. Med drugim piše, da se Šefic v zakulisju pojavlja kot naslednik ministrice Bobnarjeve, a te izjave Šefic ni želel komentirati. Spletni medij Domovina pa namiguje, da bi lahko bil naslednik Bobnarjeve kar sam Damir Črnčec. Mogoče je pa res čas, da se po dolgih letih razkrije, kdo je bil dlje časa angel varuh obalnih grobarjev na eni strani in  režiranje policijskih akcij na t.i. moteče akterje v slovenski politiki in gospodarstvu na drugi strani. Kdo je bila ta oseba? Letos umrli Borut Šuklje, nekdanji notranji minister v Drnovškovi vladi (1999-2000). Šukljetova smrt pa bi lahko dali v isto skupino "naravnih smrti in delovnih nesreč" kot so v preteklosti svojo življensko pot končali poslovneža Peter Rigl in Robert Rotar in kriminalist Simon Golub.  Eden vidnejših operativcev Šukljeta je bil Boštjan Šefic. Z njim se je večkrat sestajal na različnih lokacijah po Obali. To nas niti ne čudi, če na kratko pogledamo kariero Boštjana Šefica. Od leta 2000 je bil dlje časa zaposlen v Sovi in je skrbel za črni fond denarja SOVA-e v podjetju Webs. Zaradi tega se je pred leti znašel v hudi aferi. Kasneje je s Sove odšel v službo nekdanjega agenta SDV Zorana Debeljaka v podjetje ECOSEC, poslovno svetovanje, d. o. o. Od leta 2013 do 2020 pa se je gibal na različnih položajih po ministrstvih. V preteklosti je Svet24 v članku z naslovom   Utrujen kakor Šefic: njegova tajna preteklost novinarja Simona Rojca zapisali, da Šefic velja za odličnega prijatelja nekdanje premierke, sedaj morebitne bodoče ministrice v Golobovi vladi Alenke Bratušek in nekdanjega krta stranke SAB Iztoka Puriča. Sedaj so se spet vsi znašli v stranki Gibanje Svoboda. Naključje?!!! Šefic je bil državni sekretar na notranjem ministrstvu od leta 2013 do 2018. V času obrambne ministrice Katičeve v Šarčevi vladi je bil od septembra 2018 do do marca 2019 njen svetovalec. V aprilu 2020 pa je v tretji Janševi vladi prevzel naloge sekretarja v kabinetu ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa za področje problematike migracij. Novembra 2020 pa je postal svetovalec za nacionalno varnost pri predsedniku države Borutu Pahorju. Foto: Prava.si V preteklosti "prijatelji", sedaj smrtni sovražniki! Vse le zato, kdo bo zmagovalec Šukljetove zapuščine!! V enem izmed naših člankov smo razkrili, kdo so ključni strici t.i. nečakov sedanje Golobove vlade (DOSJE STRICI NEČAKOV GOLOBOVE VLADE: Razkrivamo strice Požarjeve sedmerice, ki vladajo s slovenskimi MILIJARDAMI!!!). Kot se dogaja poslednja bitka na področju upravljanja z milijardami v lasti slovenskih (para) državnih družb, se isto dogaja na področju policije. Foto: Prava.si Potrebno je vedeti, da so v preteklosti bili v simetriji moči slovenske policije, tožilstva in sodstva povezani nekdanji agenti SDV, omrežje grobarja dela slovenskega pomorstva in vatikanski vpliv kardinala Rodeta predvsem na slovensko tožilstvo. Težava je nastala, ker se je z zmago Gibanje Svoboda popolnoma izgubila moč nekdanjih fantov službe državne varnosti. Okrepili pa sta se predvsem obe drugi struji. Niti ena od njih ne mara liderja desnice Janeza Janšo, ker je preko Boruta Petka pod prevelikim vplivom Boruta Jamnika. Zato vas naj ne čudijo zadnje poteze stranke Nova Slovenija. Borut Šuklje. (Foto: Posnetek zaslona-Blog Boruta Šukljeta) Kaj se sedaj dejansko dogaja? Nič posebnega, le to, da v živo spremljamo "NE BOJ, MESARSKO KLANJE" za postkomunistično nasledstvo Boruta Šukljeta. V razvejani mreži Boruta Šukljeta se pojavljajo tako imena nekdanjih predsednikov/ podpredsednikov Odvetniške zbornice Slovenije (predvsem tistih, ki so bili poslovno povezani z obalnima podjetjema Splošna plovba in Luka Koper), odvetnikov vidnih političnih predstavnikov na t.i. levici in desnici, vidnih policijskih funkcionarjev v oddelkih za gospodarski kriminal, pranje denarja na GPU in "medijskih morilcev" v osrednjih slovenskih medijih. Nič, en odvetnik (ica) pa je tudi zaradi brezveznega FUKANJA zakuhal(a) padec ene izmed slovenskih vlad v preteklosti. Jebiga, se zgodi!!! Težava se je zgodila, da je "nenadoma" Šuklje po dolgotrajni bolezni umrl "naravne smrti." Z drugimi besedami, trenutnim akterjem se je ponudila življenjska priložnost za zasedbo prestola. Seveda kot v vsaki zgodbi v bitki za prestol se je tudi tukaj zgodilo, da naslednik noče biti eden, ampak jih hoče biti več. Podobno kot se je dogajalo po nenadni "naravni smrti" Petra Rigla. Tudi poslovnež Robert Rotar je umrl sumljive smrti. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv) Potrebno je vedeti, da prestolonaslednik lahko postane nekdo iz Obale oz. tisti, ki bo vestno izpolnjeval ukaze omrežja grobarja dela slovenskega pomorstva. Eden osrednjih igralcev tega omrežja je nekdanji vodja SK PU Koper Ljubo Volmut. Njegova dolgoletna protežiranca sta trenutni manj sposobni in konfliktni direktor NPU Darko Muženič in po  neuradnih, a zanesljivih informacijah Nova24tv sveža delovna interventna pomoč na NPU obalni kriminalist Dean Jurič. NPU in vodstvo policije pa te informacije do sedaj še nista zanikala. Poslovnež Peter Rigl je " umrl naravne smrti." Nekaj dni oz. en dan pred smrtjo je bil pri zdravniku. Izvidi so pokazali, da je popolnoma zdrav. Naslednji dan je umrl med partijo golfa zaradi "posledic zastoja srca." To se je zgodilo leta 1999. (Foto: Posnetek zaslona- Finance) Ne smemo niti pozabiti niti na nekdanjega pretendenta za prestol SDS, ki se je preveč približal Urški. Po informacijah Bojana Požarja pa je Črnčec s svojimi prebranimi ciljnimi podatki navdušil tudi trenutnega naivnega predsednika vlade Roberta Goloba. Za Črnčeca se ve, kar smo v našem mediju že večkrat zapisali, da se je v mandatu Šarčeve vlade spustil v vojno z grobarjem slovenskega gospodarstva v podobi modrega dečka z Dunajske 119 v Ljubljani. Seveda neuspešno, ker je prehitro odnehal!!! Črnčec pa je po porazu zmotno spoznal, da je bolje z Obalo sodelovati kot pa iti z njo v brezpredmetno vojno. Kaj se sedaj dejansko dogaja? Nič posebnega, le to, da v živo spremljamo "NE BOJ, MESARSKO KLANJE" za nasledstvo vpliva na policijo Boruta Šukljeta. Po vzoru vojne, ki še traja za prevzem vpliva v gospodarstvu in energetiki Petra Rigla. Prav Rigl je bil tvorec elektro lobija v naši državi. V času epidemioloških razmer v zadnji Janševi vladi pa je potekala tudi t.i. načrtna spreobrnitev Črnčeca v poslušnega izvajalca nalog obalnega omrežja grobarja delnega slovenskega pomorstva. Po zelo zanesljivih informacijah se je Črnčec pol leta nahajal v eni izmed hiš v naselju Jagodje blizu Izole. Še več, prebival je v objektu, katerega je bil lastnik eden izmed izvršnih direktorjev DUTB-a Aleksander Lozej. Lozejeva žena pa je seveda sodnica v Kopru. Poznavalci vedo o njenem sojenju veliko povedati. Tudi kriminalist Simon Golub je umrl v "delovni nesreči."(Foto: Posnetek zaslona-Dnevnik) Zato nas ne smejo presenetiti informacije zaradi nepodaljšanja mandata sedanjega v.d. direktorja GPU Boštjana Lindava. Spoštovani državljani, ste že pozabili, da sta Lindav in Tatjana Bobnar v preteklosti dolgo desetletje zasedala pomembne vodilne funkcije v slovenski policiji? Vprašajte se, v imenu koga? Vse bolj se dozdeva, da sta Bobnarjeva in Lindav bili le še eni figuri v preteklih režijskih policijskih akcijah Boruta Šukljeta. V resničnem življenju ali pa v hollywoodskih filmih in serijah se dogaja vedno en in isti modus operandi. Po smrti mafijskega šefa v krvavem boju njegovi nasledniki velikokrat počistijo za njegovimi najožjimi sodelavci. Zelo verjetno je, da hoče Šefic v ozadju svojega novega pridobljenega položaja odstraniti Bobnarjevo, Lindava ter še druge igralce v policiji, ki predstavljajo brez svojega mesije potencialno nevarnost kot sneta sekira. Boštjan Lindav, Borut Šuklje, Tatjana Bobna, Damir Črnčec, Boštjan Šefic (Foto: Posnetek zaslona- Vlada Republike Slovenije, Wikipedia, Hudo.si, STA) Na koncu bomo z veliko žalostjo ugotovili, da ne gre za nič drugega; kako najbolj učinkovito obdržati protipravno pridobljene premoženjske koristi in njihovo davčno učinkovito repatriacijo iz davčnih oaz v Slovenijo. Policija ni v lasti t.i. levih in desnih kot pravi Bobnarjeva. V tridesetih letih pa je že vsem jasno, da gre za spopad postkomunističnih kriminalnih struktur za prevlado v policiji. Nič, čaka nas NE BOJ, MESARSKO KLANJE!!! P.S: Kaj bosta v tej situaciji naredila tandem Gregor Golobič in Bojan Petan? Ali imata sploh še kaj prave moči!!! Luka Perš   
prava .
Ekskluzivno: Umazane skrivnosti MARIBORSKEGA ŽUPANA SAŠE ARSENOVIĆA! ŠOKANTNA DEJSTVA, ki bodo stresla ŠTAJERSKO PRESTOLNICO!
Objavljamo šokantno pismo nekdanje sodelavke mame (Alemka Arsenović zaposlena sodišču) sedanjega mariborskega župana Saše Arsenovića. V njem razkrije več fizičnih napadov, ki jih je zagrešič trenutni mariborski župan. Med drugim razkriva podrobnosti fizičnega napada na lastno hčerko, o katerem smo v našem mediju že poročali. "Saša Aleksander Arsenovič pa je izkoristil vpliv mame Alemke Arsenovič in koristil pravne instrumente, ki navadnemu občanu preprosto niso na voljo. Tako v primeru poškodovanja hčerke, kot mladostnika, je priznal krivdo, a se pogodil. Torej; to so le 4 primeri, kjer se je povsem nedvoumno pokazal karakter Saše Aleksandra Arsenoviča," razkriva šokatno pismo in potrjuje naše navedbe. "Kako se je lotil gostincev (Damjan Potež – Marpurgi, Mira Osvald Mićovič – Ilich, Zekira Markovič – Etno hiša Baščaršija, Davor Hojnik – Astoria, Devana Blakaj – Nana in ostalih) pa v naslednjem pismu. Saj vas zanima mnenje dobro obveščene Mariborčanke, na začasnem delu v tujini, kajne?", pa napoveduje nekdanja ljubimka ginekolinje Maja Lampe, še ene iz Arsenovičeve hobotnice. Ožjo ekipo Arsenovićeva tako sestavljajo Tone Vogrinec, Matej Pavlič, Eva Kozina, Nino Klinger in zgoraj namenjea Maja Lampe. Katastrofalen odnos pa je Arsenović pokazal do nekaterih mariborskih občanov. Ob tem pa ne smemo spregledati njegovih nepremičninskih poslov. Predvsem si to pismo morajo prebrati prebivalci občine Maribor. Volilni upravičeni občine Maribor, si res želite takega župana? Objavljamo celotno pismo nekdanje sodelavke mame trenutnega mariborskega župana Saše Aleksandra Arsenovića: KDO JE SAŠA ALEKSANDER ARSENOVIČ V RESNICI? Naj najprej povem, da sem bivša sodelavka Alemke Arsenovič, mame Saše Aleksandra Arsenoviča. Z njo sem delala na sodišču več kot 15 let tako, da do podrobnosti poznam delovanje in razmišljanje sedanjega župana. Z vami želim deliti realen prikaz nekoga, ki želi še enkrat postati župan, saj ima v dominantnih medijih preveliko zaščito in se njegova nasilniška, arogantna, egoistična in podcenjevalna narava že ves čas trivializira. Foto: Prava.si ARSENOVIČ – NASILNEŽ V vseh normalno razvitih civilizacijskih družbah, bi človek Arsenovičevih lastnosti bil še vedno kvečjemu gostinec, nikakor pa ne župan, ki bi moral biti, med drugim, tudi moralna avtoriteta. Odgriznjen prst zaposlenemuVsi vemo kako se je začela in končala tista zgodba, kjer je Saša Aleksander Arsenovič, ob pomoči svojih prijateljev, pretepel in celo odgriznil del prsta svojemu zaposlenemu. Nasilna zaustavitev mladeniča na skuterju Saša Aleksander Arsenovič je brez kakršnekoli pravne osnove ustavil mladega skuterista, ga fizično odstranil s skuterja in mu vzel ključe. S tem je storil več kaznivih dejanj iz naslova odtujitve lastnine in fizičnega nadlegovanja. Met loparja v obraz svoji hčerkiMalokdo ve, da se je Saša Aleksander Arsenovič znašel na sodišču, ker je lažje poškodoval lastno hčerko! Med igro tenisa ji je namreč, ves penast okoli ust, z vso silo zalučal lopar v obraz. Hčerka je morala poiskati zdravniško pomoč in je celo sodno preganjala očeta. Davljenje mladostnika na teniškem igriščuVsi poznamo zgodbo, ko je, spet ves divji, s kolesom zapeljal v mladostnika in ga davil ter kričal nanj. Vse to zaradi nekaj starih teniških žogic. Psihično maltretiranje redarjaSaša Aleksander Arsenovič je na začetku svojega mandata norel po mestu s svojim skuterjem. Pravila vožnje in parkiranja si je predstavljal kar po svoje in tako parkiral svojega skuterja na parkirnem mstu za avtomobile. Ob prejemu kazni, kot bi jo prejel vsak običajen občan, je poklical redarja na zagovor! Tam je nanj vršil psihični teror, s klasičnimi vprašanji »ti sploh veš, kdo sem jaz« Dosegel je, da ni rabil plačati kazni in že v naslednjem dnevu so iz parkirnega mesta za avtomobil, naredili parkirna mesta za skuter. Za njegov skuter. V čisto vseh primerih bi moral biti kaznovan. Vsak od običajnih meščanov bi tudi bil. Saša Aleksander Arsenovič pa je izkoristil vpliv mame Alemke Arsenovič in koristil pravne instrumente, ki navadnemu občanu preprosto niso na voljo. Tako v primeru poškodovanja hčerke, kot mladostnika, je priznal krivdo, a se pogodil. Torej; to so le 4 primeri, kjer se je povsem nedvoumno pokazal karakter Saše Aleksandra Arsenoviča. S takšnim karakterjem resnično sodi bolj v Afriške države, kot pa na čelo univerzitetnega mesta. Nikakor ne pristanimo na poskus trivializiranja njegovega obnašanja. Nikakor ne gre za osamljen primer, ampak je to preprosto njegov modus operandi, oziroma način delovanja. Če ni po mojem, te bom pač pretepel, vrgel lopar v glavo, ti odgriznil prst, ... Uf, pametnemu povsem dovolj; raje ne pišem naprej. Foto: Posnetek zaslona-Požareport.si ARSENOVIČ – AROGANTNEŽ, BREZ ČUTA DO SOČLOVEKA Vsakdo, ki je v teh štirih letih, ali prej, imel stik s Sašo Aleksandrom Arsenovičem, točno ve kako vzvišen in aroganten je. Kako mu gredo vsi prebivalci desnega brega na živce. Pravzaprav se jih sramuje in mu je povsem vseeno za njih. Do vseh, ki nimajo dovolj materialnega premoženja ali izobrazbe (po njegovih kriterijih) je žaljiv, vzvišen in aroganten. Foto: Posnetek zaslona-Požareport.si Odnos do stanovalcev Cafove uliceNa srečanju s stanovalci Cafove, ko se slednji niso strinjali z ukinitvijo parkirnih mest, jim je zaničevalno in poniževalno zabrusil: »Ja, saj vas razumem. Sedaj ne boste mogli pokazati svojega jeklenega konjička, za katerega ste celo življenje plačevali kredit, za kar vam tudi iskreno čestitam.« Odnos do ljudi, ki še vedno nimajo pitne vodeDejstvo, da leta 2022 nekdo v naši MOM še vedno nima pitne vode, je samo po sebi dovolj alarmantno. Ob letošnjem sušnem poletju, ko je bilo primanjkovanje vode, so tem ljudem celo zaračunali dostavo vodo (sicer imajo brezplačno). Foto: Posnetek zaslona-Požareport.si   Izjava Saše Aleksandra Arsenoviča? »Ljudje, ki so morali sedaj plačati vodo, naj se spomnijo kako je fajn, ko jim dostavljamo vodo skozi celo leto povsem brezplačno.« Si predstavljate? Nimate pitne vode in potem ti župan očita, da imaš brezplačno dostavo vode? Odnos do ljudi na MOMLjudje, ki so menjali že vsaj tri župane ali celo več, pravijo, da takšne strahovlade še ni bilo nikoli. Ne upajo iz pisarn. Bojijo se, da bodo deležni arogantnih zbadljivk kako nič ne delajo, kako nič ne znajo. Nikoli niso deležni pohvale, zgolj graje in pritiskov. Citat ene od zaposlenih na MOM: »Ko smo mislili, da je Franc Kangler težek, smo dobili tega naduteža in arogantneža, ki ima vse prav in nas samo žali ter pritiska na nas. Grozna klima je na MOM, odkar je on prevzel oblast. Velika večina, nas zaposlenih, bomo tako naredili vse, da se ga rešimo iz MOM. Pa naj potem maltretira svoje zaposlene v gostilnah, kolikor mu jih je še sploh ostalo.« Dovolj zgovorno, vsekakor. Odnos do zaposlenih v gostilnahSaša Aleksander Arsenovič je eden redkih gostincev v mestu, ki preprosto ne dobi ljudi za delo v svojih gostilnah. Po celem mestu se je namreč razvedelo kako nasilen in aroganten je kot delodajalec. Ob tem pa se je izkazal za povsem nelojalnega, ko je takoj prvi dan zaprtja lokalov, v času pandemije, odpustil čisto celoten kolektiv. Brez kančka obžalovanja. Odnos do stanovalcev, kjer je odprl Tako'sSaša Aleksander Arsenovič se je odločil odpreti enega najbolj divjih in razvratnih klubov v Maribor (Takos) v izjemno mirni ulici, Mesarski prehod, kjer nikoli ni bilo mišljeno, da bo deloval klubski lokal in nabijal glasbo do 4ih zjutraj. Tam so seveda živeli stanovalci. Ki so kupili stanovanja v tej mirni ulici zaradi želje po mirnem spanju. Saši Aleksandru Arsenoviču je ponovno uspelo nemogoče; jasno, ob pomoči mame Alemke Arsenovič. V najbolj mirni ulici je dobil dovoljenje za izvajanje gostinske dejavnosti, z odpiralnim časom do 5ih zjutraj! V stanovanju, točno nad klubom, je živela mama, moje dobre prijatljice iz pravnih vod, sedanje direktorice Agencije za Energijo, Duške Godine. Ko so ga skušali prepričati naj jim ne počne tega in jih prikrajša za normalno življenje, se je povsem požvižgal na Duškino mamo in ostale stanovalce. Še več; dejal jim je: »Bodite srečni. Ste sosedje najboljšega kluba v mestu. Zastonj lahko uživate v glasbi.« Po nekajmesečnem terorju, ko seveda ni bilo možno spanje, saj je vsem stanovalcem premetavalo celotno pohištvo, so se spet dobili na sestanku. Pogovarjali so se o možnosti prodaje stanovanj Saši Aleksandru Aresnoviču. Vsi so naredili cenitve in sedanji župan je vsakemu od njih ponudil 50% vrednosti ocenjenega stanovanja. Ob tem je dodal: »Imate možnost, da vzamete 50% vrednosti, si vzamete kredit za razliko in greste živet drugam ali pa še dalje uživate ob naši glasbi.« Res lepo in moralno ravnanje, ni kaj. Odnos do meščanov glede letošnjega drsališčaSaša Aleksander Arsenovič se je odločil, da letos spet ne bo drsališča za naše najmlajše, v prazničnem decembru. Dejal je, da MOM nima denarja. Ko so se oglasili določeni podjetniki in lokalni politiki ter pričeli sami zbirati denar za drsališče, je bil ob tem izjemno poniževalen in ciničen: »Ja, super, naj kar zbirajo denar, če jim je to tako pomembno. Za ostale meščanke in meščane pa imamo 365 dni v letu Ledno dvorano.« Torej, Saša Aleksander Aresnovič je povedal, da si lahko praznično vzdušje naši otroci pričarajo kar v Ledni dvorani, kjer se izvajajo resni treningi, kjer ni primernega decemberskega vzdušja, gre za zaprt prostor in kjer je potrebno vse plačati. Kljub temu, da je rekel, da ni denarja za drsališče, je šel sedaj postaviti razgledno kolo pred svojo gostilno. Vsi vemo, da bo to kolo stalo bistveno več od drsališča. Silvester Gorjup, gostinec, ki bo letos ponovno zagnal drsališče na lastne stroške in ob pomoči donacij, se je za donacije obrnil na večino Mariborskih podjetij. Tako je govoril tudi z Markom Podgornikom Verdevem , ki izjemno rad nastopa v javnosti, kjer se prikazuje kot nekdo, ki ima ogromno srce in izjemen posluh za majhnega človeka. Silvestru je dejal: »Žal mi ne bomo pomagali z donacijo. Sedaj je energetska kriza in ne bi bilo prav, da postavimo drsališče.« No, teden kasneje pa smo ga videli v politično motiviranem videu, kjer zelo ponosno pove, da bo podprl Sašo Aleksandra Arsenoviča za še en mandat, ker je gospodarsko dobro naravnan. Torej, otrokom ne bo pomagal z donacijo za drsališče zaradi tega, ker bi s tem škodoval ugledu Saše Aleksandra Arsenoviča in nikakor ne zaradi energetske krize. ARSENOVIČ – PODJETNIK V tem mestu se izjemno rado govori kot o Arsenoviču podjetniku. Tudi sam o sebi rad govori kot o podjetniku s korporativnimi izkušnjami. Resnično imam občutek, da se mu ne sanja ravno kaj je to korporacija in kaj je imeti korporativne izkušnje. Sama sem po delo na sodišču odšla v bančni sektor mutinacionalke z več kot 20.000 zaposlenimi v celotni skupini. To je korporacija. In tam nihče ne grize prstov ali pretepa mladostnikov. Foto: Posnetek zaslona- Požareport.si Teniški zid za bogate Nemške tenisačeTorej, ta huda podjetniška pot se je začela na način, da je šel s trebuhom za kruhom v Nemčijo. Mami in ati sta mu dala nekaj mark za začetek in je šel v teniški klub, kjer je »štundal«; kar je slabšalni izraz za tiste, ki zgolj vračajo žogice perspektivnim mladim tenisačem ali pa bogatunom, ki potrebujejo potrčka, da jim vrača žogice in nosi pijačo. Delal (odbijal žogice) je po 12 ur na dan, spal kar v teniškem šotoru, jedel pice in tako prihranil dovolj denarja za odprtje prve gostilne v Mariboru. Do zdaj torej ne moremo govoriti o resnem poslovnem življenju, še manj pa o korporaciji. Odprtje TakosaPrivarčevan denar je torej vložil v prvo gostilno (klub), ki jo je odprl na način kot je zapisano zgoraj. Tudi prodajanje pijače in mehiške hrane, sumljive kvalitete ter glasno nabijanje glasbe do jutranjih ur ni ravno poslovni presežek. Ob tem je imel celoten personal nalogo, da v celi noči pobere čimveč računov po tleh in jih zjutraj stornirajo ter tako zmanjšajo prikazan promet (prodajanej pijače in hrane na črno!) in posledično dobička. Za tistega, ki je pobrisal/storniral največ računov je bila obljubljena dnevna nagrada. Jap, klasična utaja davkov. Še eno kaznivo dejanje. To je bila javna tajna, za katero so vedeli vsi, a se je vsakič znova uspešno izmazal s pomočjo moje sodelavke, njegove mame Alemke Aresnovič. Pridobitje franšize za S. Oliver za celoten BalkanTo je bila edina postaja v njegovem poslovnem življenju, kjer se lahko pogovarjamo o korporaciji, a kaj, ko s to zgodbo čisto zares ni imel nič. Celotno vodenje in postavitev uspešne zgodbe je izpeljala njegova svakinja Maja Arsenovič, bivša soproga njegovega brata Marka Arsenoviča. Slednjega je nenehno varala, saj je ni uspel zadovoljiti, zaradi svojih homoseksualnih nagnjenj. To isto je znano tudi za Sašo Aleksandra Arsenoviča, za katerega obstaja več video posnetkov, kako se ljubi in ima spolne odnose s svojim nekdanjim zaposlenim Matejem Ferkom. Tukaj se povsem naravno vključi prej omenjeni Marko Podgornik Verdev. Pa bi na tem mestu rada poudarila: meni je povsem vseeno kaj kdo počne za zaprtimi vrati. Tudi sama imam rada odnose z ženskami. Ni pa fino, ko se to počne naskrivaj in trpijo družine. Maja Aresnovič se je tako najprej spetljala z Mariborskim podjetnikom Sašo Belićem ( aretiran v Bjelini skupaj z nogometnim sodnikom Slavkom Vinčičem op.a.), ki jo je zgolj izkoristil za seks, saj ni iskal resne veze, je pa potem dobila svoje v Primožu Roškarju, še enemu postavnemu MB mladeniču, bivšemu odvisniku od drog. Marko Arsenović, Maja Arsenović, Nina Arsenović in Saša Arsenović. (Foto: Posnetek zaslona-Mediaspeed) Marko Arsenovič pa je ostal sam. S svojimi prijatelji. Med katerimi je tudi Marko Kolbl, čigar žena ravno tako nenehno išče zadvoljitev med mladeniči našega mesta. Pa gremo naprej na podjetništvo; torej, celotno zgodbo S.Olivera je vodila Maja Arsenovič, ki je izjemno sposobna, pametna in iznajdljiva ženska. Foto: Prava.si Odpiranje novih gostiln in hotela Ko je Maja Arsenovič izpeljala prodajo S.Olivera in je Saša Aleksander Arsenovič prvič v življenju res prišel do zajetnega kupa denarja (notar Gorazd Šifrer, ujet v sumljive bančne posle, se je v okajenem stanju, rad hvalil, kako je prisostvoval pri pretoku kupnine v všini 10 mio na TRR Saše Aleksandra Arsenoviča), se je seveda takoj vrnil k temu kar zna – gostilne in prodaja hrane in pijače. No, tokrat je celo nadgradil zgodbo in odprl hotel. Z vsemi temi dejavnostmi že vsa štiri leta županovanja dela minus in to je tudi edini razlog zakaj želi vnovično kandidirati. Zgolj in samo zaradi tega, ker je sicer poslovno mrtev. Toliko o poslovnih dosežkih poslovneža Saše Aleksandra Arsenoviča. V času županovanja je ugotovil kako enostavno je priti do denarja s podražitvami projektov in provizijami. Vsi gradbinci v Mariboru povedo že na glas, da je možno dobiti delo v našem mestu, zgolj ob plačilu provizije Saši Aleksadru Arsenoviču osebno. Foto: Prava.si Kot lahko vidite, nikakor ne gre za osamljene primere njegove agresije, arogance, kršenja zakonov in egoizma. To pač je on. Tudi ljudje, s katerimi se je obkrožil to dokazujejo. Tone Vogrinec, vseslovensko znan koristoljubnež, ki se je skregal tako z Matejo Svet, Bojanom Križajem in Tino Maze. Jasno, vedno zaradi denarja, ki ga je želel imeti zase. Kako si je sumljivo in dvomljivo prislužil svoje premoženje, pa je tudi bilo že večkrat napisano. Glede njegove arogance pa se spomnimo kako je zabrusil dvema veslačema, enima najboljših vseh časov in to svetovnega ranga: »Žal mi je, pač sta si izbrala napačni šport.« Jap, vem – zveni znano, ne? Ja, enako misleči se vedno povežejo. Matej Pavlič. Človek, ki je prišel v vezo z Lidlovo vrečko. Izbral je starejšo gospo, profesorico nemščine. Zakaj? Ker je sestra enega najbogatejših Slovencev. Ko se je uspel dovolj dobro situirati in je ni več potreboval, jo je preprosto pustil. Ob tem je klasični potrčko Saše Aleksandra Aresnoviča, ki mu ob tem visi iz riti. Slednji z njim tudi v pričo stalih pometa in ga ponižuje. Predvsem med igro tenisa, ko je Pavlič vse, samo človek ne. Eva Lozina. Podjetnica. S podjetništvom ima toliko skupnega kot prej zapisano za Arsenoviča. Gre za klasično prodajanje same sebe kot oglasni prostor, kjer v zameno za to, da za koga naredi reklamo, dobi denar. V Mariboru pa znana tudi po tem, da ima prvega otroka z lastnikom Taxi Plus, zloglasnim Baucijem, ki ni ravno pojem lepote. Zanj se je takrat odločila le zaradi koristoljubja. Maja Lampe. Ginekologinja. Prvega partnerja je izgubila tako, da jo je slednji zalotil, kako spolno občuje z drugim partnerjem. Drugega pa je izgubila tako, da jo je slednji zalotil z drugo žensko v postelji. Ja, to vem, ker sem tudi sama imela intimno razmerje z omenjeno ginekologinjo. Vidite vzorec? Trpijo in razpadajo družine, ob tem pa nam skuša dodatno zavladati ta lobij. Nino Klinger. Podjetnik. Njegova mama se je iz koristoljubja vezala s »100 let« starim Dušanom Senčarjem, da je so prišli do premoženja. Jap, vsi tiči v tej skupini imajo enako zgodbo. Preko trupel do premoženja. Pa naj stane kar hoče. Potem pa so tu še stara politična radodajka Melita Petelin, pa dokazano koruptivna podžupana in tako naprej. Lahko naštevam tri dni, a vzorec je že zapisan. Arogantno, nasilno, poniževalno in zgolj z željo po oblasti in denarju. Foto: Prava.si Kako se je lotil gostincev (Damjan Potež – Marpurgi, Mira Osvald Mićovič – Ilich, Zekira Markovič – Etno hiša Baščaršija, Davor Hojnik – Astoria, Devana Blakaj – Nana in ostalih) pa v naslednjem pismu. Saj vas zanima mnenje dobro obveščene Mariborčanke, na začasnem delu v tujini, kajne? Zakaj pišem anonimno? Ker se preprosto bojim posledic te agresivne in arogantne ekipe! Foto: Pismo anonimne nekdanje sodelavke mame mariborskega župana Saše Arsenovića. Luka Perš
prava .
ŠEFTAR ONE COINOV: Kandidat za župana Lendave Ivan Koncut naplahtal občane Lendave z nakupi zloglasne kriptovalute ONE COIN!!
Kandidat za župana občine Lendave in član stranke Socialnih demokratov Ivan Koncut upa, da bodo občani Lendave prepoznali njegovo delo v poslednjih šestih mesecih na mestu župana tega mesta v Prekmurju. A je Koncut prej jadral na "slavi" in projektih svojega predhodnika Janeza Magyarja, sedaj še vedno poslanca SDS. Koncut pa je v preteklosti kar nekaj občanov Lendave prepričal, da so kupili zloglasno kriptovaluto One Coin. Na eni izmed osnovnih šol v Lendavi pa je poskrbel tudi za sporno zaposlitev svoje družinske članice oz. sorodnice. Ravnateljica omenjene šole pa je kandidirala na listi SD za lendavski občinski svet. Lendava, vi odločate! Svojega župana bodo v sdrugem krogu županskih volitev izbirali tudi v Lendavi. Izzivalca sta poslanec SDS in nekdanji župan Lendave Janez Magyar in njegov začasni naslednik na županski funkciji, podžupan občine Lendava in kandidat stranke Socialnih demokratov Ivan Koncut. V prvem krogu je z lepo prednostjo zmagal Magyar in verjetna zmaga se mu nasmiha tudi v drugem krogu. V naše uredništvo pa je prišlo nekaj neprijetnih informacij lendavskih žvižgačev o Ivanu Koncutu. Vse kaže, da je bil Koncut tudi "strokovnjak za kriptovalute." Tako naj bi kar nekaj občanov Lendave "opeharil" z zloglasno kripto valuto One Coin. Ali je bil Koncut le naiven in ni vedel, kaj se bo na koncu zgodilo tega žal ne vemo. One Coin je ena najbolj zloglasnih kripto valut, kjer je denar izgubilo na tisoče ljudi. Koncut pa je tudi nekaj prebivalcev Lendave prepričal, da so se podali v sumljivo in sporno investicijo. (Foto: Posnetek zaslona- Siol, Matic Tomšič) Ne enem izmed soočenj se je Koncut pohvalil, da je uredil in se dogovoril za osvetlitev stolpa Vinarium z razsvetljavo podjetja Osram. Vendar se nekateri občani Lendave sprašujejo, kje je bil javni razpis za to investicijo in če so sploh zagotovljena sredstva v proračunu. Znano je, da so občinski svetniki v Lendavi zadnji predlog proračuna za leto 2023 zavrnili. Zato bi lahko Koncut s svojim dejanjem zavedel tako občane kot občinske svetnike. Koncut pa je tudi poskrbel za zaposlitev družinskega člana blizu stranki Socialnih demokratov. To je zgodilo na Dvojezični osnovni šoli v Lendavi. V igri za službo sta bili dve kandidatki. Ena je izpolnjevala vse pogoje, druga kandidatka blizu stranki SD pogojev niti malo ni izpolnjevala. A to ni motilo ravnateljice, da tej drugi kandidatki ne bi omogočila zaposlitev. Zlobni jeziki govorijo, da gre za eno od družinskih članic oz. sorodnic Ivana Koncuta. Omenjena ravnateljica pa je tudi kandidirala na listi Socialnih demokratov za mestni svet občine Lendava. Nataša Pirc Musar in Ivan Koncut. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv, Facebook) Upokojeni učitelj športne vzgoje Ivan Koncut pa se je popolno vživel v vlogo župana Lendave. Jadral na uspehih svojega predhodnika, a si je vse zasluge pripisal sam. Ni pa premogel niti toliko politične kulture, da bi do svojega izzivalca v letošnji bitki za lendavski županski prestol gojil neko spoštovanje. Še več, do njega se je obnašal kot da je "zadnji drek" na svetu. Nekdanjega župana Magyara sploh ni klical za noben projekt v občini in tudi na občinskih proslavah ga je posedel na rob prve vrste. Nekdanjega župana Magyarja sploh ni poklical in povabil na otvoritev parka ob Srednji šoli v Lendavi. Kocut pa sploh ni imel nobenih pobud kot svetnik za razvoj občine se zelo dobro spominjajo Lendavčani. Poslanec SDS in predhodnik Ivana Koncuta, Janez Magyar. (Foto: Posnetek zaslona-Pomurske novice) V medijih se je pojavila informacija, da ima Koncut najvišjo župansko plačo med pomurskimi župani. Ali se mu ne zdi sporno, da kot upokojenec prejema najvišjo plačo med pomurskimi župani, zraven tega pa še svojo pokojnino. To je le nekaj dejstev o članu stranke SD in kandidatu za župana Lendave Ivana Koncuta. Lendavčani, vi odločate. Luka Perš
prava .
Več kot 1000 m2 ledenih površin vabi na streho ALEJO SKY vse dni v tednu
Veseli december je tu, zato je prav, da se veselite tudi vi. V ALEJI so poskrbeli, da bodo prazniki res pravljični, zato so predvideli raznoliko dogajanje, ki bo na vaš obraz privabilo nasmešek. »Vsi ljubitelji drsanja lahko v tem malem raju nad mestom drsate na pravljično okrašenem drsališču na ALEJI SKY in občudujete tudi razgled na okolico. ALEJA je edino nakupovalno središče z drsališčem na strehi, ki je veliko kar 1000 m2, ima 140 m dolge ledene steze in bo obratovalo vse do konca tega leta,« je med drugim izpostavil Toni Pugelj, direktor ALEJE. ALEJA je edino nakupovalno središče z drsališčem na strehi, ki je veliko kar 1000 m2, ima 140 m dolge ledene steze in bo obratovalo vse do konca tega leta.(Foto: Robert Krumpak) Odprto je od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure in ob nedeljah ter praznikih od 11. do 21. ure. Poleg se lahko v čarobnih hiškah okrepčate z vročim čajem in s kuhanim vinom. V tem času lahko obiskovalci pričakujete tudi pester program na drsalkah. Za najmlajše se bo dogajalo ob sobotah od 17. ure dalje, vsi ostali pa se boste lahko v disco ritme z DJ-jem zazibali v poznejši večerni uri. Ob nedeljah bo drsališče postalo učilnica na prostem, saj se boste lahko s Pino Umek in prijatelji učili drsati. Direktor ALEJE Toni Pugelj . (Foto: Robert Krumpak) Drsanje je odlična ideja za preživljanje kakovostnega časa z družino in je tudi zelo primerno za rekreacijo na prostem. Tako vstopnica za drsanje, kot tudi magični darilni bon Desetak sta lahko zelo primerna za darilo. Na blagajni drsališča so vam na voljo darilni boni za otroško, odraslo in družinsko vstopnico za drsanje, na info točki pa Desetaki. V petek je ALEJA prižgala tudi praznične luči, s čimer so vstopili v prednovoletno dogajanje in kampanjo Lej, čudeži res obstajajo. Z aktivnostmi vas bodo popeljali v svet čarovnije in sanj, kjer boste ponovno pričeli verjeti v neverjetne stvari. Pričakujejo vas z očarljivo okrasitvijo notranje in zunanje dekoracije z več kot 300.000 prazničnimi lučkami in božično-novoletnim sejmom. Drsanje je odlična ideja za preživljanje kakovostnega časa z družino in je tudi zelo primerno za rekreacijo na prostem. (Foto: Robert Krumpak) Do konca leta se bodo zvrstili tudi številni zanimivi dogodki in aktivnosti, med katerimi bo tudi obisk Miklavža in Božička. Prvi dobri mož vas bo obiskal v ponedeljek, 5. decembra, ob 17. uri. Z njim bodo prišli tudi parkeljni, ki bodo za obiskovalce pripravili prav posebno predstavo. Prav tako pa se boste lahko na lastne oči prepričali, če Miklavž in njegovi spremljevalci znajo drsati, saj se bodo preizkusili tudi na drsalkah.  Od srede, 7. decembra, bodo na osrednjem prostoru imeli tudi Božičkovo dnevno sobo, kjer se boste lahko slikali z Božičkom ali igrali interaktivne igrice ter predvsem uživali v neskončnem svetu LEGO kock.  Vedno razigrani in nasmejani Božiček vas bo v ALEJI obiskal, še preden se bo odpravil na pot okoli sveta. Pridite v ponedeljek, 19. decembra, ob 17. uri se fotografirajte z njim v njegovi sobi in spoznajte njegova nagajiva škrata. Mogoče izpolni željo prav vam. Luka Perš
prava .
Praznični dnevi v Cityparku
Naše največje nakupovalno središče se je odelo v praznično podobo, saj lučke s pravljično dekoracijo že ustvarjajo praznično vzdušje. Od tega četrtka, 1. decembra, dalje bo v pritličju središča pred trgovino Interspar stal kar 6 metrov visok mega adventni koledar, kjer se bodo obiskovalci lahko potegovali za bogate nagrade, ki jih bo vsak dan podarila druga Cityparkova trgovina. Nagradna igra bo potekala vse do božičnega večera, 24. decembra. Naše največje nakupovalno središče se je odelo v praznično podobo, saj lučke s pravljično dekoracijo že ustvarjajo praznično vzdušje. (Foto Robert Krumpak) Ta petek, 2. decembra, se bo na poti čez Evropo pred Cityparkom ustavil pravi Coca-Cola legendarni božični tovornjak z Božičkom in spremstvom škratov, kot se ga spominjate iz televizije. Obiščite Citypark, oglejte si ta spektakel in bodite prvi, ki se boste letos fotografirali z Božičkom.  Ta petek se bo na poti čez Evropo pred Cityparkom ustavil pravi Coca-Cola legendarni božični tovornjak z Božičkom in spremstvom škratov, kot se ga spominjate iz televizije. (Foto Robert Krumpak) V ponedeljek, 5. decembra, pa bo Citypark z obiskom počastil prvi izmed dobrih mož, ki otroke obiščejo decembra. Miklavževanje z bogatim programom bo pospremil nastop otroškega pevskega zbora. Miklavž vas bo obiskal z angeli in parklji, vsi otroci pa bodo prejeli sladko presenečenje. V Cityparku vas pričakujejo tudi z božičnim sejmom. (Foto Robert Krumpak) Vabljeni, da si ogledate številne svetleče okraske v notranjosti centra in občudujete prav posebne lestence, ki bodo pričarali čarobno vzdušje božično-novoletnih praznikov. Vonj po kuhanem vinu, vroči čokoladi in ingverjevem čaju se že razprostira po ulicah Cityparka. Na glavni nakupovalni ulici je v zaživel tudi božično-novoletni sejem. Navdušeni boste nad pestro ponudbo in inovativnimi izdelki, ki so lahko čudovito darilo za vaše najbližje. Sejem zajema raznolik prodajni program, od prehranskega, tekstilnega, tehničnega, ne manjka pa niti družabnih iger in interaktivnih knjig za otroke. Vabljeni, da si ogledate številne svetleče okraske v notranjosti centra in občudujete prav posebne lestence, ki bodo pričarali čarobno vzdušje božično-novoletnih praznikov. (Foto: Robert Krumpak) Obiščite jih in si zagotovite praznična darila še pred največjo gnečo. Sreča je dober nakup z odličnim popustom, zato vas vse akcije in popusti zbrani čakajo v Cityparku, kjer najdete nešteto trendov z novimi modnimi kolekcijami in blagovnimi znamkami v kar 120 trgovinah in lokalih. Prav tako ne pozabite, da je njihov darilni bon Desetak lahko odlična ideja za obdarovanje. Vse magične stvari so vredne Desetaka. Luka Perš
prava .
Vsak tretji Slovenec bo letos za božična darila namenil več kot 100 evrov
Malo več kot mesec dni nas loči do božiča, medtem ko slovenski potrošniki že komaj čakajo na božično nakupovanje in obdarovanje svojih najbližjih. Obiskovalci nakupovalnih središč že načrtujejo praznične nakupe, pri čemer polovica za darila načrtuje enako vsoto kot lani. Nekateri jih nakupujejo že novembra, ko predvsem radi izkoristijo visoke popuste na črni petek. Več kot polovica bo sicer darila kupila šele v decembru, največ ljudi pa bo za zanje odštelo med 50 in 200 evri. Moški darila običajno nakupujejo pozneje, v decembru, a hkrati zanje namenijo več denarja kakor ženske. To je le nekaj izmed izsledkov SES-ove spletne raziskave. Malo več kot mesec dni nas loči do božičnih praznikov, ki prinašajo veliko veselja. Obiskovalci nakupovalnih središč že načrtujejo praznične nakupe, več kot polovica vprašanih pa bo zanje porabila enako ali več denarja kot lani.  Slovenski potrošniki že komaj čakajo, da bodo lahko kupili božična darila Približno četrtina potrošnikov je pričela z božičnimi nakupi že ta mesec. Nekateri izmed njih so darila poiskali po ugodnih cenah že na črni petek, ki je uradni začetek prednovoletnega nakupovanja. Mnogi nakupujejo v zadnjem trenutku, več kot polovica (59 %) bo s prazničnimi nakupi pričela šele decembra, medtem ko le 4 % vprašanih nakup daril načrtuje že oktobra. Večina vprašanih (83 %) bo z njimi začela ob približno enakem času kot lani, desetina prej, 4 % pa pozneje. Vsaka tretja ženska začne nakupovati darila že novembra, le manj kot polovica šele decembra. Na drugi strani le 17,5 % vprašanih moških začne nakupovati novembra, 69,2 % pa šele decembra. Direktor družbe SES Slovenija Toni Pugelj (foto Blaž Žnidarič) Moški za darila namenijo več denarja Največ potrošnikov bo za darila namenilo več kot 50 evrov, približno slaba tretjina več kot 100 evrov, prav toliko pa tudi nekje med 50 in 100 evri. Nekaterim je obdarovanje bolj pomembno kakor drugim, saj bo približno sedmina potrošnikov za darila namenila 200 evrov ali več. Moški za darila namenijo več denarja kakor ženske, saj so dražji nakupi bolj pogosti med moškimi kot pa ženskami. Skoraj polovica moških bo za darila porabila med 100 in 500 evri, medtem ko ženske le v 41,5 % primerih. Največ moških bo za darilo namenilo med 100 in 200 evri, največ žensk pa med 50 in 100 evri.  Praznična razsvetljava vpliva pozitivno na obiskovalce in prodajalce Okrasne lučke v prazničnem času pred božičem in novim letom na javnih mestih pripomorejo k ustvarjanju prazničnega vzdušja. Poraba električne energije s sodobno LED razsvetljavo predstavlja približno 0,1 % letne porabe električne energije. V SES-ovih nakupovalnih središčih želijo obiskovalcem omogočiti prijetno izkušnjo, saj praznična razsvetljava dokazano pozitivno vpliva na počutje ljudi in vsesplošno vzdušje. »Tudi našim najemnikom in prodajalcem želimo ogreti srca v času njihove največje sezone. Za praznično razsvetljavo smo se odločili tudi letos, energijo pa bomo privarčevali z drugimi ukrepi, kar podpirajo tudi naši obiskovalci. Lučke smo prižgali od 25. novembra do novega leta, čas razsvetljave pa smo skrajšali za tretjino, medtem ko bo izven delovnega časa osvetlitev omejena,« je dejal direktor družbe SES Slovenija Toni Pugelj. Reprezentativna spletna analiza Inštituta za raziskovanje trga in medijev SES Spar European Shopping Centres je vodilni na trgu pri upravljanju velikih nakupovalnih središč tako v Avstriji kot tudi v Sloveniji. Pod njihovim okriljem so centri Aleja, Citypark Ljubljana, Europark Maribor, Citycenter Celje in Center Vič Ljubljana. SES raziskava je potekala v drugi polovici oktobra 2022. V raziskavi je sodelovalo 1022 ljudi, ki so jih vprašali o njihovem nakupovalnem vedenju do morebitnih sprememb v nakupovalnem središču in o načrtovanih prazničnih nakupih. Ciljna populacija so bile osebe, ki kadarkoli obiščejo nakupovalna središča. Vzorec je reprezentativen za Slovenijo po spolu, starosti, izobrazbi in regiji.
prava .
ALEJA: Ujemite Miklavža in zaupajte želje Božičku
V najboljšem nakupovalnem središču ALEJA so poskrbeli za pester božično-novoletni program, ki bo razveselil tako najmlajše kot tudi mlade po srcu. Prvi dobri mož Miklavž nas bo obiskal v ponedeljek, 5. decembra, ob 17. uri.  Spremljali ga bodo tudi parkeljni, ki bodo pripravili prav posebno ognjeno predstavo, ko bodo tudi skupaj drsali. Na osrednjem prireditvenem prostoru bodo od srede, 7. decembra, postavili tudi Božičkovo dnevno sobo. V njej se bodo odvijale interaktivne animacije za otroke in družine ter nepozabne LEGO igralne urice. Prav tako se bodo tam lahko obiskovalci fotografirali z njim, mu zaupali želje za prihodnje leto in prejeli njegovo darilce. Božiček se bo ustavil v ponedeljek, 19. decembra, ob 17. uri, še preden se bo odpravil na pot okoli sveta. Družbo mu bosta delala tudi nagajiva škrata. Na osrednjem prireditvenem prostoru bodo od srede, 7. decembra, postavili tudi Božičkovo dnevno sobo (Foto: Robert Krumpak) Vsi ljubitelji drsanja lahko uživajo na pravljično okrašenem drsališču na ALEJI SKY, ki je veliko kar 1000 m2, ima 140 m dolge ledene steze in bo obratovalo vse do konca tega leta. Odprto je od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure in ob nedeljah ter praznikih od 11. do 21. ure. Obiskovalci si lahko izposodijo drsalke, pingvinčke ali hokejske palice. Poleg se lahko v čarobnih hiškah okrepčajo z vročim čajem in s kuhanim vinom. Drsališče je odeto tudi v disko barve. Foto: Robert Krumpak.   Za najmlajše se ob sobotah od 17. ure odvija pester program na drsalkah, vsi ostali pa se v disko ritmih z DJ-jem lahko zazibajo od 19. ure. Ob nedeljah bo drsališče postalo učilnica na prostem, saj se bodo obiskovalci s Pino Umek in prijatelji učili drsati. V najboljšem nakupovalnem središču ALEJA so poskrbeli za pester božično-novoletni program, ki bo razveselil tako najmlajše kot tudi mlade po srcu. (Foto: Robert Krumpak) Luka Perš
Stara Pravda
Slovenija bo očitno okrepila svojo jedrsko moč
Drugi blok Jedrske elektrarne Krško (JEK2) dobiva podporo tako na lokalni ravni, kot tudi na državni ravni. Od leta 2019 do danes med energetsko krizo, se je tudi povečala podpora po dodatni proizvodnji električne energije in zmanjšanju uvoza elektrike. Vprašanje pa je, ali se bo dodatni jedrski blok zgradil pravočasno in ali bo zgolj en blok dovolj? V Občini Krško poteka drugi krog lokalnih volitev, oba kandidata za župana pa sta potrdila, da se bosta zavzemala za gradnjo drugega jedrskega bloka. Enako sta odgovorila za odlagališče za nizke - in srednjeradioaktivne odpadke na Vrbini pri Krškem. Hkrati sta obljubljala, da bodo nadomestila, ki nastanejo zaradi omejene rabe prostora in nuklearke, tudi uporabljena v dobrobit občanov. V prvem krogu je nekdanji poslanec Slovenske Nacionalne Stranke Dušan Šiško prepričal 2413 volivk in volivcev (24,6 odstotka), kriminalistični inšpektor Janez Kerin pa je prejel 1936 glasov (19,75 odstotka). Hkrati se je ob robu energetskega foruma Slovensko-nemške gospodarske zbornice za Energetiko.NET oglasil državni minister za okolje in prostor Uroš Vajgl. Ta je dejal, da se bo postopek umeščanja drugega jedrskega bloka v Krškem lahko pričel v začetku naslednjega leta. Dejal je tudi, da se bo pred postopkom umeščanja moralo počakati še na sprejem prostorske strategije države do leta 2050, ker trenutna strategija drugega bloka ne obravnava. Nekdanji predsednik Vlade in sedanji obrambni minister Marjan Šarec se je prvi pričel aktivno zavzemati za gradnjo JEK2 leta 2019, ocena projekta je bila takrat 6 milijard (vir STA). Poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar je že vinotoka v intervjuju za Delo dejal, da mora priti JEK2 v uporabo do leta 2033, ko se bo prenehal uporabljati premog. Ta časovni okvir 11. let je za strateške gradnje in prilagoditev celotnega državnega sistema na takšno novost relativno kratko obdobje. Tudi trenutni predsednik Vlade Robert Golob in nekdanji predsednik uprave GEN-I je konec vinotoka dejal, da se verjetno ne bo možno izogniti referendumu o JEK2, ki bi se moral izvesti v roku 5. let. Hkrati je obljubil, da bo vlada dala GEN energiji d.o.o. mandat, naj pospeši priprave za gradnjo JEK2. GEN energija d.o.o. je krovna družba znotraj skupine GEN in je v 100% lasti države. Ta je že dobila energetsko dovoljenje za novo jedrsko elektrarno in sicer za tehnologijo tlačnovodnega reaktorja tretje generacije z inštalirano močjo približno 1100 MW. Struktura državnega lastništva GEN skupine in družb znotraj nje (vir GEN energija). Kot kaže je trenutna energetska kriza pripomogla k temu, da se pričnejo izvajati ukrepi, ki bodo izboljšali slovensko energetsko samozadostnost. Proizvodnja elektrike je bila vinotoka najmanjša v zadnjih 19. letih, saj sta bila ravno med energetsko krizo izvedena tako remont JEK in izklop šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6) iz elektroenergetskega sistema. Tako je bila močno spremenjena tudi struktura proizvodnje energije. Do sedaj so bili običajno deleži hidroelektrarn, jedrske elektrarne in termoelektrarn tretjinski. Tokrat pa je skoraj dve tretjini proizvodnje (63 odstotkov) odpadlo na hidroelektrarne, nekaj manj kot tretjina (32 odstotkov) na termoelektrarno, ostalo pa na sončne in vetrne elektrarne. Potrebno je tudi vedeti, da je proizvodnja nejedrske in netermalne energije, odvisna od podnebnih faktorjev, kot so pretok rek, moči vetra in obsevanosti sonca. Spremenila pa se je tudi »uvozna odvisnost« Slovenije. V elektroenergetskem sistemu so uvozili 1210 GWh elektrike, izvozili pa 655 GWh. V primerjavi z vinotokom lani je bil uvoz večji za 42 odstotkov, izvoz pa manjši za 16 odstotkov. Slovenija je vedno nihala med uvozom in izvozom električne energije, odvisno od različnih spremenljivk, ki so vplivale na proizvodnjo. Sedaj pa se je zgodilo to, da smo zaradi energetskih špekulacij in (ne)upoštevanja vidno prihajajoče energetske krize, prišli do točke, ko je Slovenija postala močno odvisna od uvoza elektrike po novih visokih tržnih cenah. Predviden videz novega reaktorje JEK (vir GEN energija). Kaj to pomeni za Slovenijo in Slovence? Izgradnja najbolj stabilnega in od okolja neodvisnega vira energije tj. jedrske energije, je več kot le nujna. Zaradi sporazuma z Republiko Hrvaško, Slovenija zastonj izvaža kar 50% jedrske energije JEK na Hrvaško. Torej 15%-20% slovenske jedrske energije dobijo Hrvati. Preostala energija je osnovana na starih fosilnih gorivih, na nestalnem toku rek, moči vetra in moči sevanja sonca. Navkljub poskusom zmanjšanja porabe električne energije, se bo tehnološki napredek razvijal v smeri povečanja porabe elektrike za praktično vso tehnologijo, saj se fosilna goriva poskušajo omejiti tako v prometu, kot tudi v industriji, kar bo privedlo do povečanja uvoza dodatne električne energije. Četudi uspemo v 11 letih zgraditi JEK2, se bo potrebno vprašati ali bo takrat dovolj zgolj en dodaten reaktor za »zeleno družbo«, ki bo porabila bistveno več električne energije kot sedaj? Ali pa se bo zgodilo, da bomo navkljub energetski samozadostnosti, še naprej špekulativno prodajali elektriko po nizki ceni v tujino, da bomo potem umetno ustvarjen primanjkljaj uvozili iz Avstrije, ki je že najavila, da hoče postati izvoznica električne energije? Ne smemo pozabiti, da je ravno Avstrija tista, ki se na mednarodni ravni trudi, da bi preprečila gradnjo NEK2, saj bi s t tem preprečila slovensko energetsko samozadostnost! 30. listopad, Jana Pretnar in Darja Stopar
prava .
Lekarniška vojna: Kako se je v LEKARNIŠKI VOJNI v Murski Soboti "nehote" znašel kandidat za župana DAMJAN ANŽELJ
Kandidat za župana MO Murska Sobota iz stranke Socialnih demokratov Damjan Anželj je kot višji svetovalec za področje zdravstva in sociale v juliju 2021 pripravil pozitivno odločbo za opravljanje lekarniške dejavnosti Lekarne Kosobrin. Anželj trdi, da ni naredil popolnoma nič narobe in je vse naredil, kot zahteva zakonodaja. Tudi nekateri drugi pravni strokovnjaki so nam zatrdili isto. Omenjena odločba se je sedaj znašla v upravnem sporu, ki ga je sprožila Lekarniška zbornica Slovenije. Vendar vse bolj kaže, da je Lekarna Kosobrin zelo verjetno kolateralna žrtev bojev med Pomurskimi lekarnami in nekdanjim vodstvom murskosoboške občine pod vodstvom Aleksandra Jevška. O t.i. lekarniški vojni med Lekarniško zbornico Slovenije in Lekarno Kosobrin pa bomo v našem mediju več razkrili enkrat v prihodnje. Spoštovani bralci, vi pa lahko sami ocenite, kdo ima prav ali ne.  V preteklih dveh mandatih pod vodstvom župana in sedaj ministra za kohezijo in regionalni razvoj, vidnega člana SD Aleksandra Jevška se je v Murski Soboti dogajala prava mala vojna med MO Murska Sobota in vodstvom Pomurskih lekarn. Kolateralna žrtev pa je bila oz. še je predvsem nič kriva Lekarna Kosobrin iz Grosupljega. V preteklosti je po poročanju nekaterih medijev takratni župan Aleksander Jevšek želel, da bi direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc del dobička oz. finančnih sredstev Pomurskih lekarn nameniti projektu Expano. Tega Zajc ni hotel in pričela se je t.i. lekarniška vojna v Murski Soboti.  Občina Murska Sobota se je odločila zaradi razhajanj z vodstvom Pomurskih lekarn najti novega dodatnega ponudnika storitev na trgu lekarniške dejavnosti. Tako se je prijavil tudi zasebni koncesionar za opravljanje lekarniške dejavnost  Lekarna Kosobrin. Damjan Anželj trdi, da je odločbo za koncesijo Lekarne Kosobrin spisal po črki zakona Tako smo dobili v naše uredništvo dve odločbi. Eno iz februarja 2021, drugo iz julija 2021. V odločbi iz februarja 2021 so po negativnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije in ministrstva za zdravje zavrnili njihovo vlogo. Sledil pa je preobrat v juliju 2021. Občina Murska Sobota je spet ponudila na drugi lokaciji v Murski Soboti. Spet je vlogo vložila Lekarna Kosobrin. Za razliko od odločbe iz februarja 2021 jim je MO MS odobrila vlogo za opravljanje dejavnosti. Zakaj je odločba iz julija 2021 sploh požela našo pozornosti? Oseba, ki je vodila postopek je bil sedanji kandidat stranke Socialnih demokratov za župana MO Murska Sobota Damjan Anželj. Zlobni jeziki so namigovali, da je moral Anželj opraviti uslugo takratnemu županu Aleksandru Jevšku, da si je zagotovil njegovo podporo pri sedanji kandidaturi za župana. Z vprašanji smo se obrnili tudi na Damjana Anželja. Le ta nam je povedal, da je vse naredil skladu z zakonodajo in zadeve ni želel komentirati, saj se je postopek za koncesijo Lekarni Kosobrin znašel v upravnem sporu. Sam trdi, da ni trdil popolnoma nič narobe in je sledil zakonu o upravnem postopku. Glede na to, da gospoda Anželja avtor zelo dobro osebno pozna in ve, da je v svoji poklicni karieri opravil na stotine takšnih postopkov. Sam pa je tudi povedal, da na koncu osrednjo odgovornost nosi podpisana oseba pod odločbo. To je bila direktorica občinske uprave MO MS Marina Vöröš. Glede na prebrano odločbo in na sklicevanje posameznih členov zakonodaje o lekarniški dejavnosti lahko mirno zapišemo, da Damjan Anželj res ni naredil nobene napake. Ali Lekarniška zbornica Slovenije noče dopustiti konkurence? V zakonodaji jasno piše, da konkurenca na trgu lekarniške dejavnosti mora biti! Ne glede na vse vzroke pa gre v resnici za dlje trajajočo zgodbo, kjer predvsem Lekarniška zbornica Slovenije želi ohraniti monopolni položaj. V tej zgodbi Lekarniška zbornica Slovenije brani prevladujoči položaj Pomurskih lekarn. Verjeli ali ne, Prekmurci/ Pomurci plačujemo imamo zaradi tega tudi najdražjo ceno lekadola v Sloveniji. A to je že druga zgodba. Lekarna Kosobrin bije že dlje časa bitko z Lekarniško zbornico Slovenije. Sami so želeli postaviti nekaj lekarniških poslovalnic po Sloveniji. A so bili vedno neuspešni. Tako so srečo poskusili tudi v Murski Soboti. Po besedah vodilnih v Lekarni Kosobrin je bil murskosoboški župan Aleksander Jevšek zelo korekten in je vedel, zakaj se gre. Zdaj se je celotni spor znašel v upravnem sporu, ki ga je v imenu Pomurskih lekarn sprožila Lekarniška zbornica Slovenije. O širšem ozadju spora med Lekarniško zbornico Slovenije in Lekarno Kosobrin bomo predstavili v enem izmed prihodnjih člankov. Vse bolj kaže, da hoče monopolist (Lekarniška zbornica Slovenija) le ščititi svojo moč na področju opravljanja lekarniške dejavnosti in noče dopustiti konkurence, ki jo zakonodaja o lekarniški dejavnosti dopušča. Bomo videli.   Odgovor in mnenje Lekarniške zbornice Slovenije iz novembra 2020: Zavrnjena odločba za Lekarno Kosobrin iz februarja 2021: Pozitivna odločba za lekarno Kosobrin julij 2021: LLuka Perš
prava .
DOSJE MILAN BOGATIČ: Dolgoletni šerif koprske carine "dopuščal" desetletja v Luki Koper sumljive posle OBALNIH GROBARJEV!!!
Kandidat za izolskega župana iz stranke Gibanje Svoboda Milan Bogatič prodaja podobo "prijaznega izolskega upokojenca." Vendar se za tem prijaznim obrazom skriva tudi njegova temnejša plat. Več kriminalističnih in "obalnih underground" virov nam je zaupalo, da je bil dolgoletni uslužbenec in direktor koprske carinske uprave močno vpleten v sumljive posle v Luki Koper. Pri tem je sodeloval z obalnima kriminalistoma Deanom Juričem in Ljubo Volmutom. Vedeti morate, da se v balkanskih lukah ni odkrilo oz. se ne odkrije vsaj osemdeset odstotkov sumljivega tovora. Luka Koper pri tem ni izjema. Lahko, da se z omenjinima osebama ne pozna, nosi pa vsaj strokovno in poklicno odgovornost, da je v Luki Koper potoval "mimo carinskih nadzorov" tovor sumljivega slovesa. Od drog, cigaret, orožja in drugo sumljivo blago. Svojo delovno kariero je pričel v Splošni plovbi, od leta 1972 pa je opravljal delo na carinski upravi v Kopru. Direktor koprske carinske uprave pa je bil od leta 1999 do svoje upokojitve v letu 2012. Izvedeli pa smo tudi, da so odgovorni v času Bogatičevega vodenja koprskega carinskega urada poslovno uničevali podjetja, ki so z carinsko garancijo zagotavljala svoje prostore drugim podjetjem. Tako je iz teh skladišč izginjalo blago in se tihotapilo v Italijo. Za nagrado pa so nič kriva podjetja kazensko preganjali in nad njih poslali policijo in inšpekcijske nadzore koprske carinske uprave. To se je dogajalo v obdobju 2002-2010 ves čas. Podjetja pa so imela poslovno škodo v višini dveh do petih milijonov evrov. Z zmago Bogatiča si obeta nove posle njegov medijski mecen, izolski podjetnik bosanskih korenic Aco Kabanica. Iz vrst "obalnih underground" in kriminalističnih virov smo tudi izvedeli, da bo v primeru zmage Bogatiča izolsko občino preplavil kapital sumljivega izvora iz Republike Srbske in Srbije. Enako je že dogovorjeno, da bosta v primeru zmage Bogatiča svoje stolčke prva zapustila direktor Zdravstvenega doma Izola Evgenij Komljanec in direktor Komunala Izola Denis Bele. Spoštovani volilni upravičenci občine Izola, a si res želite, da postanete plen grobarja slovenskega pomorstva in investicij sumljivega kapitala iz Republike Srbske in Srbije? Odločitev je vaša. Ljudstvo ima vedno prav. Kandidat za izolskega župana Milan Bogatič s podporo sedanje največje vladne in parlamentarne stranke Gibanje Svoboda se predstavlja za enega najboljših slovenskih strokovnjakov na področju carine. Svoje prve korake na svoji poklici poti je naredil v Splošni plovbi. Kasneje je deloval še v obalnih podjetjih Tomos, Lama in Mehanotehnika. V službi slovenske carine (takrat v Zvezni carinski upravi) je pričel delovati že leta 1972 in v njej vztrajal vse do svojo upokojitve v letu 2012. Leta 2006 je prevzel na prošnjo Evropske Unije koordinacijo vodenja dveh kontaktnih skupin Odysud in Ralph. Pri skupini Odysud je bil povezan z direktorji carinskih uprav južnoevropskih luk (Balkan, Grčija, Turčija, Italija, Španija, Portugalska). Ime Ralph je sestavljeno iz najpomembnejših pristanišč v Evropi ( Rotterdam, Antwerpen, Le Havre, Felixstowe in Hamburg) in povezuje direktorje carinskih uradov severnoevropskih luk. V carinarnico v Kopru je vstopil kot pripravnik, končal pa kot dolgoletni direktor koprske carinske uprave. Direktorsko mesto je prevzel od Dina Pucerja, nekdanjega dolgoletnega menedžerja obalnih podjetij in nekdanjega koprskega župana.  Izolski občani so si ga v preteklosti zapomnili kot predsednika nadzornega odbora izolske občine. V javnosti velja za t.i. borca proti "čudnim poslom" v primeru plačane odškodnine izolske občine podjetju R-Mercury in prodajo določenih zemljišč. Izstopa predvsem nakup zemljišča izvršnega direktorja DUTB Aleksandra Lozeja. Sam se predstavlja za prijaznega, srčnega, strokovnjaka in borca za male ljudi. A resnica o Milanu Bogatiču je popolnoma drugačna kot se zelo rad predstavlja v javnosti. Milan Bogatič. (Foto: Posnetek zaslona,Gibanje Svoboda, Regional Obala) Ali je bil Milan Bogatič tista oseba na carini, ki je dopuščala dobavo prepovadanih mamil za balkanski in evropski trg? Kriminalistični in "obalni underground" viri zagotavljajo, da je bil Bogatič tesno povezan z obalnima kriminalistoma Deanom Juričem in Ljubom Volmutom!!! V našem mediju smo se poleg mojih nekdanjih novinarskih kolegov z Nova24tv pričeli raziskovati sporno delovanje obalnih kriminalistov. V glavnih vlogah so se v marsikateri sporni zadevi znašli obalni kriminalisti Dean Jurič, Dušan Ribaš in njun večni šef, nekdanji vodja koprskih kriminalistov Ljubo Volmut. Njuni kolegi z policije so nam poslali odgovor in zanikali marsikatero navedbo iz naših člankov. Vendar so naši kriminalistični viri potrdili, da gre bolj za lepšanje javne podobe Juriča in da se neprijetne Juričeve dogodivščine iz preteklosti pometejo pod preprogo. Medij Nova24tv je med drugim razkril, da bo Jurič priskočil na pomoč svojemu nekdanjemu kolegu iz SK PU Koper in sedaj direktorju Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženiču. Nihče pa še ni zanikal, da je bil Dean Jurič tesno povezan z delovanjem slovenske celice Kavaškega klana in njenim članom Darko Nezvatovičem. Seveda je Nezvatovič na "begu". Enako kot Čubrilović leta 2015. Nekaj dni kasneje so Čubrilovića na tajni policijski lokaciji v Banjaluki ubili pripadniki notranjega ministrstva Republike Srbske. Se bo podobno zgodilo z Nezvatovićem? V preteklosti je več balkanskih medijev poročalo, da se v balkanskih in južnih lukah v povprečju odkrije le med 15 do 20 odstotkov odkritih pošiljk prepovedanih drog, cigaret in drugega blaga sumljivega slovesa. Vse to lahko funkcionira, če imaš pokrito s posamezniki iz policije, tožilstva in sodstva. V našem primeru sumljivega kriminalnega tovora v Luki Koper sta pomembni še dve dejstvi. Informacijski sistem in kdo ima glavno besedo na carini. Foto: Prava.si V našem članku z naslovom Dosje ACTUAL IT: Obalni fantje izvedli državni udar! DVA MESECA SABOTIRALI DELOVANJE LUKE KOPER, TOVOR PA TOVORILI V TRST!!! smo razkrili modus operandi obalnega podjetja Actual IT.  Že takrat smo se spraševali, da takšen računalniški program razvejan čez široko mrežo jadranski luk povezan še s carinskimi službami po Jadranu omogoča potencialno popoln nadzor nad gibanjem in distribucijo droge. Ugotovili smo tudi, da podjetje Actual IT ima vzpostavljen svoj informacijski sistem v Luki Koper še v Pločah (Hrvaška), Baru (Črna gora) ter v italijanskih lukah Benetke, Ancona, Savona in Livorno. Kdor je vsaj malo spremljal balkanske medije je lahko opazil, da so se v obdobju epidemije covid-19 pričele dogajati obsežni zasegi drog prav v lukah Koper, Ploče in Bar. Izvedeli smo, da so na koprski carini bili zaposleni v preteklosti Dino Pucer, Aurelio Juri in Lilijana Kozlovič. Koga še nismo omenili? Kdor je imel ves čas nadzor nad delovanjem Luke Koper od leta 1972? Kdo je imel škarje in platno v delovanju koprske carine?  "Prijazni izolski upokojenec" Milan Bogatiča. Ste že pozabili na njegovo prvo zaposlitev? V preteklosti se je "podjetje, o katerem je prepovadano govoriti" znašlo v več sumljivih poslih. Vprašajte nekdanjega poslanca SNS Srečka Prijatelja, zakaj je pristal v zaporu. Tisto, kar je zapisano na njegovem blogu nam je več poznavalcev  scene na Obali zagotovilo, da to vse drži. V članku z naslovom ŠKANDAL! Nataša Pirc Musar ZAVESTNO KRŠILA odvetniški kodeks! Zaščitena, ker jo varuje ODVETNIŠKA AURA POMORSKEGA GROBARJA!!!  z dne 10. novembra smo razkrili sledeče: "Potrebno je vedeti, da je odvetniška dvojica Starman-Velkaverh vedno na Obali delovala v interesni sferi poslovnega političnega omrežja Splošne plovbe....  Upokojeni grobar pa s svojimi dnevnimi obalnimi migrantskimi kadri v Ljubljani obvladuje ključne pozicije v slovenski policiji, tožilstvu, sodstvu in odvetniški zbornici." V članku z naslovom DOSJE KRIMINALISTIČNI OPERATIVCI LJUBA VOLMUTA: Razkrivamo imena kriminalistov, ki delujejo v interesu OBALNEGA MEHANIZMA!!!  z dne 18. avgusta 2022 smo zapisali sledeče: "Tako so bili v hude kriminalne rabote in v trgovino z drogo na Obali vpleteni dolgoletni "cappa di banda" obalne kriminalistične struje vzporednega mehanizma Dean Jurič, Dušan Ribaš, Mitja Kirbiš, Dean Grandič in vse kaže naivna kriminalistka Heidi Fluher. Za vse to sta vedela ves čas sedanja notranja ministrica v Golobovi vladi mag. Tatjana Bobnar kot njen izbranec na mestu v.d. generalnega direktorja slovenske policije Boštjan Lindav. Prav Fluherjeva je vse šokantne podatke zaupala svojemu nekdanjemu službenemu kolegu Davidu Klemencu. Vendar so omenjeni le igralci, ki jih omenja v svoji ovadbi Klemenc le izvršitelji ukazov obalnih veljakov iz Splošne plovbe. Ne pozabite, da tako novi stari vodja NPU Darko Muženič in vodja urada za preprečevanje denarja Anika Vrabec Božič prihajata iz Obale. Predvsem za Juriča in Muženiča velja, da sta pod direktnim vplivom dolgoletnega obalnega kriminalista Ljuba Volmuta. Izvedeli pa smo tudi, da je Volmut opravil nekaj poslov v podjetju Draga Kosa.  Vse zapisane besede v članku nam je potrdil tudi Matjaž Hrovatin, nekdanji dolgoletni vodja koprskih kriminalistov in dolgoletni tajni sodelevec za preganjanje najhujše oblike kriminala. Sam je pripravljen razkriti še marsikaj zanimivega o ugrabiteljih policije z Obale in si enkrat za vselej očistiti ime v slovenski javnosti. Hrovatin pa se je zaradi medijske diskreditacije umaknil na delo v tujino."   Foto: Prava.si Ali se vam že sanja, zakaj smo vam izpostavili nekaj dejstev iz naših preteklih člankov? Kdo je bil dejanski igralec na carini, da so vsi sumljivi tovori lahko mirno nadaljevali svojo pot iz Luke Koper? Odgovor je zelo preprost. Ključni igralec obalnih kriminalistov Ljuba Volmuta in Deana Juriča je bil nihče drug kot "prijazni izolski upokojenec" Milan Bogatič. To nam je potrdilo več kriminalističnih virov in tudi nekdanjih "underground obalnih" igralcev. V našem mozaiku odkrivanja obalnega kriminalističnega policijskega kriminala manjka samo še oseba iz carine. To je s tiho podporo ves čas delal Milan Bogatič. V primeru, da ni nikoli sodeloval s temi osebami, ki smo jih našteli pa nosi vsaj dolgoletno poklicno in strokovno odgovornost, da je obalni kriminal v Luki Koper dopuščal desetletja. Ali je koprski carinski urad pod vodstvom Milana Bogatiča "nalašč" uničeval in povzročal poslovno škodo podjetjem v Luki Koper? Izvedeli pa smo še za nekatere sumljive posle na koprski carini v času vladavine dolgoletnega direktorja koprske carine "izolskega prijaznega upokojenca" Milana Bogatiča. Omenjena zadeva se je zgodila med leti 2002-2010.  Tako je bilo več podjetij žrtev prevar s carinsko garancijo. Podjetja so oddajala svoje prostore drugim podjetjem, ki so v teh skladiščih imele svoje blago. Predvsem tekstil iz Kitajske. Kaj se je dogajalo? Blago je bilo namenjeno v Avstrijo. Dostavo blaga je s carinsko garancijo potrdila tudi avstrijska carina. V čem je bila finta? V Avstrijo bi moralo priti npr. tisoč kontejnerjev z blagom. A so Avstrijci zaznali npr. le 700 kontejnerjev z blagom. Kam je izginilo ostalo blago? V Italijo. Podjetja, ki so oddajala prostore tega večinoma sploh niso vedele in zaznale, da bi jih kdo pri belem dnevu goljufal in jim povzročal poslovno škodo. Še več, ko so vodilni na koprski carini opravili umazen posel so ta ista podjetja, ki so oddajale prostor kazensko preganjali. Vse to z dovoljenjem vodilnih predvsem na koprski carini. Se pravi Milana Bogatiča. Z veseljem pa v prihodnje objavimo nekaj dokumentov, ki potrjuje našo zgodbo. Poslovna škoda tem podjetjem pa je dosegala tudi med dva do pet milijonov evrov!!! Foto: Posnetek zaslona Nova24tv Bogatičev medijski mecen je Aco Kabanica, poslovnež s sumljivimi praksami na Balkanu. V primeru Bogatičeve zmage bo Izolo preplavil sumljiv kapital iz Republike Srbske in Srbije! Prva kadrovska poteza Bogatiča bo odstavitev direktorja Zdravstvenega doma Evgenija Komljenovca in direktorja Komunala Izola Denisa Beleta! Spletni medij Nova24tv je dne 17. novembra objavila članek z naslovom Tako delujejo svobodnjaki na Obali: zanje dela bosanski tajkun, glavni interes so zemljišča in denar!. V njem so razkrili, da Bogatiča močno podpira izolski poslovnež bosanskega porekla Aco Kabanica. V preteklosti je hotel kupiti medij obalnih veljakov Primorske novice. Glede tega pa je po poročanju spletnega medija Regional Obala sestankoval tudi v stavbi Splošne plovbe. Kabanica je potrdil, da je bil v stavbi Splošne plovbe, ne pa v prostorih Splošne plovbe in Primorskih novic in se ni pogovarjal o nakupu Primorskih novic. Sedaj so Primorske novice parkirane v medijski hobotnici Martina Odlazka. Na spletu smo našli nekaj člankov o podjetju Elta kabel. Gre za krovno bosansko podjetje Ace Kabanice. Vse kaže, da je bil Kabanica v vojni bosanskih kabelskih operaterjev med zmagovalci. Kaj se je dejansko dogajalo, lahko domnevamo, a smo našli tako kritične članke do početja Kabanice do tega, da Kabanica dejansko nič kriv. Svojo družbo pa je verjetno v letu 2019 prodal srbskemu Telekomu in s tem omogočil popolni monopol srbskega Telekoma v Republiki Srbski. Ob tem pa seveda še odlično zaslužil. Vendar so nam boljši poznavalci poslovne scene na Balkanu povedali, da je Kabanica pripravljen iti tudi preko trupel in izkoristiti svojo medijsko moč. Še več, naši "obalni underground" viri so nam zatrdili, da bo v primeru zmage Bogatiča za izolskega župana Izolo preplavil kapital sumljivega izvora iz Republike Srbske in Srbije. Foto: Posnetek zaslona Radio Bosna Prva kadrovska poteza Bogatiča na mestu izolskega župana bo, da bosta morala svoj stolček zapustiti direktor Zdravstvenega doma Izola Evgenij Komljanec in direktor Komunala Izola Denis Bele. Informacija so nam potrdili kriminalistični viri iz Obale. Pomembno vlogo v izolski celici stranke Gibanje Svoboda igra tudi Marko Treskavica s svojim vplivom na pripadnike navijaške izolske skupine Ribari. Direktor Zdravstvenega doma Izola Evgenij Komljanec in direktor Komunala Izola Denis Bele. (Foto: Posnetek zaslona-Primorske novice) Ob koncu pa ne smemo pozabiti na Ljuba Volmuta. Več različnih virov nam je razkrilo, da je le ta je v času predvolilne kampanje pred prvim krogom lokalnih volitev v Izoli iz enega od bližnjih lokalov spremljal dogajanje na stojnicah predvsem pomladnih strank. Naključje ali ne, dan pred glasovanjem je bilo po Izoli uničenih veliko predvolnih plakatov strank SDS in Nova Slovenija. Popolnoma nedotaknjeni pa so ostali plakati Bogatiča in stranke Gibanje Svoboda? Naključje ali le objestni vandalizem nekaterih obalnih prebivalcev? Spoštovani volilni upravičenci občine Izola, se vam še vedno zdi Milan Bogatič le prijazni upokojenec iz vašega mesta? Si res želite, da boste postali plen pomorskega grobarja in izvora sumljivega kapitala iz Republike Srbske in Srbije? Odločitev je vaša. Usodo si boste pisali sami.  Luka Perš
Stara Pravda
Kdo ima interes spodbuditi novo vojno v Evropi?
Evropski Parlament je v sredo 23. 11. 2022 sprejel tako imenovano »resolucijo o najnovejših dogodkih v ruski brutalni vojni agresiji proti Ukrajini«. Resolucija je bila sprejeta s 494 glasovi za, 58 proti in 44 vzdržanimi glasovi. Ta resolucija bi naj bila posledica grozodejstev nad ukrajinskim civilnim prebivalstvom in pomeni označitev celotne Ruske Federacije (RF) oziroma njenega trenutnega režima kot države, ki je pokroviteljica terorizma. Poslanke in poslanci Evropskega Parlamenta domnevajo, da bi naj ruske oborožene sile in njihovi pooblaščenci namerno napadali in izvajali grozodejstva proti civilistom v Ukrajini, uničevali civilne infrastrukture in izvajali druge hude kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, kar bi naj sodilo med teroristična dejanja in vojna hudodelstva. Zato poskušajo razglasiti Rusko Federacijo za državo, ki podpira terorizem, in ki sama „uporablja sredstva terorizma“. Slovenci imamo v Evropskem parlamentu 8 evropskih poslancev, ki bi naj predstavljali voljo slovenskega ljudstva. Slovenski poslanci iz EPP (Tomc, Zver, Bogovič, Novak) so podprli resolucijo, poslanca Brglez in Nemec sta se vzdržala, medtem ko poslanca Joveva in Grošelj sploh nista glasovala. Nihče izmed Slovenskih poslancev ni bil proti takšni absurdni trditvi. Takšna pobuda za uvrstitev suverene države oziroma celo jedrske velesile na seznam podpornikov terorizma, v novodobnem sistemu večpolarnega ravnovesja moči na Zemlji, je bila predlagana že ob začetku ruske specialne operacije v Ukrajini. Malega travna 2022 je ukrajinski predsednik Voladimir Aleksandrovič Zelenski pozval Združene Države Amerike (ZDA), da dodajo Rusko federacijo na seznam držav, ki “sponzorirajo terorizem”. Ameriški senat in Predstavniški dom sta ta poziv potrdila, vendar je Državni Sekretar Anton Blinken, ki ima pri zadevah nacionalne varnosti zadnjo besedo, ta nezaslišan poziv dejansko zavrnil. Zato se je izvedel pritisk na posamezne vzhodnoevropske države Evropske unije (EU). Tovrstno delovanje se je pričelo v litovskem parlamentu 11. velikega travna 2022, nato velikega srpana v latvijskem parlamentu ter se nadaljevalo vinotoka v estonskem parlamentu in v poljskem senatu. Vsi našteti so označili Rusko federacijo kot državo, ki podpira terorizem. Težava je nastala, ker trenutna zakonodaja EU ne dovoljuje, da bi se suverena država uvrstila na seznam izvajalcev ali sponzorjev terorizma. Hkrati je takšna resolucija v sklopu obstoječega pravnega sistema EU, nezavezujoča, saj EU kot sponzorja terorizma do sedaj ni priznala še nobene države. Primerjamo lahko obstoječo zakonodajo ZDA in Kanade, ki priznavata terorizem kot izjemo pri občem mednarodnopravnem principu enakosti suverenih držav v mednarodnem pravnem redu. To pomeni, da nobena država ne more biti podrejena pravni pristojnosti druge države. EU torej poskuša uveljaviti princip, ki bi lahko spremenil celotno ravnovesje med državami in naddržavnimi strukturami, kakršne so na primer EU, NATO in OZN. To dejansko pomeni poslednji žebelj v krsto neodvisnih držav. Zraven unikatnega umeščanja držav med teroristične, je EU med teroriste umestila tudi »Rusko paravojaško organizacijo „skupino Wagner“, 141. posebni motorizirani polk, znan tudi kot »Kadirovci« (čeprav to ime zaobsega več brigad in ne zgolj en polk) in druge oborožene skupine in milice, ki jih financira Rusija. Vsi so uvrščeni na seznam oseb, skupin in subjektov, ki so vpleteni v teroristična dejanja in za katere veljajo omejevalni ukrepi«. EU ima dva seznama terorističnih subjektov. Prvi je namenjen subjektom zunaj EU (Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo posebni ukrepi za boj proti terorizmu), drugi (Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo poostreni ukrepi na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja) pa je namenjen skupinam in posameznikom znotraj meja EU. Ta dva seznama opredeljujeta večinoma skrajne islamistične skupine iz tujine in evropske zgodovinske skupine kakršni sta na primer Irska republikanska vojska (IRA) in Baskovska domovina in svoboda (ETA). Sedaj pa poskuša Bruselj opredeliti celotno zgodovinsko EVROPSKO državo – Rusijo, kot državno podpornico domnevnih terorističnih dejanj. Ključna so vprašanja ali gre v primerih uporabe zasebnih vojaških/varnostnih podjetij in prostovoljnih enot v vojnih razmerah res za terorizem? Ali so vsa varnostna in vojaška podjetja izvajala med svojim delovanjem terorizem? Na temelju česa so ta dejanja tako označena? Kdo je tisti, ki je pristojen za tovrstno označevanje? pred kratkim še prijatelja, danes terorist (?!) in upokojenka ... Med vsakim oboroženim spopadom in posledično tudi med vsako vojno pride do t. i. »stranske škode«, ki jo najbolj občuti ravno civilno prebivalstvo preko žrtev in povzročene duhovne-gmotne škode. Toda tudi vojna grozodejstva ne pomenijo, da gre pri tem dejansko za terorizem. Terorizem kot pojav je v osnovi osredotočen na doseganje določenih političnih ciljev s pomočjo nasilja, kjer so lahko tarče civilisti, ki se jih vzdržuje v stanju terorja oziroma strahu. Tako se s pomočjo terorizma omogoči, da se vzpodbudi spremembe na področju politike oziroma družbe. Mnogokrat se te spremembe odvijajo ravno v nasprotju z interesi tistih, ki hočejo uporabljati teroristične metode. Pri pojavu vojne gre za dosego političnih ciljev z »drugimi sredstvi«, ki lahko vključujejo tudi nasilje. Razlika med vojno in terorizmom je pri namenu in vlogi civilistov pri delovanju oboroženih sil. V vojni naj bi poskušali zmanjšati civilne žrtve, medtem ko poskuša terorizem uporabiti civilno prebivalstvo za prikaz moči ideologije. Pri tem pa je ključna vloga medijev, ki lahko en pojav opredelijo s svojo vsebino člankov in prispevkov. Sodobna razlika med teroristom in bojevnikom je torej v tem, kako so  predstavljeni v medijih. Najpomembnejša razlika na področju mednarodnega vojnega in humanitarnega prava pa obstaja zato, ker se terorizem ne obravnava v sklopu Ženevskih konvencij. To pomeni, da teroristi ne uživajo enake zaščite kot zajeti borci neodvisnih držav. V praksi to pomeni, da se lahko zajete borce, ki jih obravnavajo kot teroriste, na vojnem območju tudi usmrti. V konkretnem primeru bi pomenilo izvajanje resolucije o agresiji v Ukrajini, da bi se lahko vsakega Rusa ali »Kadirovca« tudi usmrtilo kot terorista. Ali res hočemo živeti v takšnem sistemu (ne)človekovih pravic? Zanimivo je, da namigovanje, kako Ruska federacija nudi podporo »terorističnim dejanjem« sovpada z devetim svežnjem sankcij proti Moskvi. Te med drugim ciljajo tudi na to, da države EU »dejavno preprečujejo, preiskujejo in preganjajo izogibanje obstoječim sankcijam in skupaj z Evropsko komisijo preučijo možne ukrepe proti državam, ki poskušajo Rusiji pomagati, da bi se izognila že sprejetim omejevalnim ukrepom.« Parlament EU prav tako poskuša pozivati na dodatno osamitev Ruske federacije na mednarodni ravni, v organizacijah kot je na primer Varnostni svet Združenih narodov. Najbolj sporna je prepoved in »zaprtje tako imenovanih institucij v EU, povezanih z rusko državo, ki bi naj širile prorusko propagando.« Vse skupaj kaže na dejstvo, da EU noče končati vojne v Ukrajini, saj poskuša zaostriti diplomatske odnose in povečati sveženj sankcij proti Ruski federaciji. Tudi razhajanja med ZDA in EU pomenijo, da ZDA v primeru konflikta med EU in Rusko federacijo, ne bodo zmožne zagotavljati takšne podpore, kot so jo zagotavljale med hladno vojno in obema svetovnima vojnama. Potrebno se je zavedati, da se v primeru konflikta EU – Ruska federacija, lahko pričnejo oboroženi spopadi tudi na drugih konfliktnih območjih, kot na primer na Balkanskem polotoku, na Bližnjem vzhodu, na Korejskem polotoku, v Južnem Kitajskem morju, na Kavkazu ipd. Komu je torej v interesu, da se v Evropi zgodi nova vojna? Val Krajnc, 27. listopad 2022
prava .
AFERA HESS-VIZJAK: NORO!!! Golobov minister BREŽAN odkril afero, kjer so glavno vlogo odigrali kadri dvojice NOVŠAK-GOLOB!!!
Osrednji slovenski mediji so razkrili afero, v katero je bil vpleten minister za okolje in prostor v zadnji Janševi vladi Andrej Vizjak in družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS). Afero so podkrepili še z dejstvom, da je bil Vizjak pred zasedbo ministrskega stolčka zaposlen prav v HESS. A sledi podatek, ki so ga osrednji mediji omenili zelo sramežljivo. Celotni načrt in sporno pridobivanje sredstev v višini 1,5 milijonov evrov sredstev z enega izmed okoljskih skladov so si domislili v HESS, ekipa Andreja Vizjaka pa je predlagan predlog odnesla le na vlado. V vsakem poslu je ključno vprašanje, kdo je dejanski lastnik. Glej ga zlomka, dejanski večinski lastnik družbe HESS (51-odstotkov) je s pomočjo svojih lastniških družb Termoelektrarna Brestanica in Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. nihče drug kot družba GEN d.o.o! Družbo GEN d.o.o. je vrsto let vodil Martin Novšak in bil dolgoletni sopotnik Roberta Goloba. Zelo dobri poznavalci razmer v slovenski energetiki so nam zatrdili, da gre za klasičen modus operandi fantov elektro hobotnice GEN. Celotni plan je v preteklosti soustvaril prav Robert Golob kot predsednik uprave GEN-I. Golobovemu ministru Urošu Brežanu pa lahko le čestitamo, da je odkril afero v katero so vpleteni bližnji poslovni prijatelji trenutnega predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Robi, čas je za odstop! Slovenski osrednji mediji so množično poročali o aferi, kjer sta se znašla v glavni vlogi nekdanji okoljski minister v zadnji Janševi vladi Andrej Vizjak in Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS). Ob tem je treba dodati, da je bil Vizjak pred odhodom na mesto okoljskega ministra zaposlen na HESS. V članku v mediju N1 Slovenija z naslovom Revizija dela podnebnega sklada obremenjujoča za prejšnjega ministra Vizjaka razkrili celotno ozadje spornega posla med takratnim okoljskim ministrstvom pod vodstvom Vizjaka in družbo HESS. Bistvo težave predstavlja 1,5 milijona evrov sredstev, ki jih je okoljsko ministrstvo preko enega izmed okoljskih skladov dodelilo družbi HESS.  Foto: Posnetek zaslona-N1 Slovenija A tukaj sledi majna finta, o kateri večinski osrednji mediji s t.i. levo usmerjeno uredniško politiko zamolčijo. Celotni posel si je izmislila družba HESS in so po domače povedano potunkali takratnega okoljskega ministra Vizjaka. To nas niti ne čudi, saj se Vizjak zelo rad potika v družbi Dareta Južne in Silva Gorenca. Pa tudi Bojana Petana. O ozadju Južne pa se ve zelo dobro, da za njim stojijo kadri nekdanjega Smelta in nekdanje službe državne varnosti. Tako so zapisali v N1 Slovenija: "A ukrepa, kot so po pisanju Dnevnika ugotovili revizorji, se niso domislili na ministrstvu, pač pa na HESS. “Iz razpoložljivih dokumentov izhaja, da je določitev namena ter opis ukrepa in meril za ukrep ‘promocija’ v izvedbi družbe HESS v okviru njenega Centra za obnovljive vire namesto ministrstva pripravil kar predstavnik upravičenca, ministrstvo pa je prejeto besedilo preneslo v gradivo za obravnavo v vladi,” na časniku citirajo ugotovitve revizije." Foto: Posnetek zaslona-N1 Slovenija Kdo je ključni lastnik družbe Hidroelektrarn na spodnji Savi? Ali ste že pozabili na elektro hobotnico GEN v režiji Roberta Goloba in Martina Novšaka?! Seveda so osrednji mediji zamolčali bistveno informacijo. To je lastniška struktura Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Zakaj? Ker se v celotni lastniški hobotnici HESS pojavljalo kadri in dolgoletni ključni sodelavci Roberta Goloba in Martina Novšaka iz zapletene lastniške hobotnice GEN. Družbo Hidroelektrarne na Spodnji Savi lastniško sestavljajo Gen energija (GEN d.o.o. 33,5-odstotkov), Dravske elektrarne Maribor (DEM 30,5-odstotkov), Holding slovenskih elektrarn (HSE 15,4-odstotkov), Savske elektrarne Ljubljana (14,7 odstotkov), Soške elektrarne Nova Gorica (SENG d.o.o. 2,8 odstotkov) in Termoelektrarna Brestanica (2,8 odstotka). Lastniška sestava družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi. S pomočjo lastniškega deleža svojih družb Termoelektrarna Brestanica in Savske elektrarne Ljubljana obvladuje družba GEN d.o.o. z 51-odstotnim lastniškim deležem v družbi HESS. (Foto: Posnetek zaslona HESS)   Družba Gen energija oz. GEN d.o.o. velja za krovno družbo elektro hobotnice z 100-odstotnim lastništvom države. Vendar notranji sprejeti statuti družbe GEN d.o.o. nakazujejo, da si je velikansko moč pri upravljanju krovne družbe s preteklimi poslovnimi akrobacijami zagotovila t.i. hčerinska družba GEN-I. Ne pozabite, v družbi GEN-I je Robert Golob dejansko vladal od leta 2004, ko se je GEN-I imenoval še Istrabenz Gorenje energetski sistemi (IGES). Spomnite se samo na poslovno sago iz leta 2021, ko "večnemu" predsedniku uprave GEN-I Robertu Golobu nadzorniki družbe niso podelili še enega mandata. GEN d.o.o. in družbe v njegovi lasti. (Foto: Posnetek zaslona E-bonitete) Kljub temu, da je vso medijsko greznico moral spet požreti takratni predsednik vlade Janez Janša, so vso operacijo vodili ožji operativci Boruta Jamnika in Marka Pogorevca. Le ta je svoje usluge ponudil Novi Sloveniji in s pomočjo Janševega ministra za infrastrukturo iz vrst NSi Jerneja Vrtovca in državnega sekretarja za energetiko Blaža Košoroka izpeljal zamenjavo Goloba. Osrednji mediji pa so naredili ves HALO!!! samo zato, ker se je mandat Golobu iztekel in mu ga nadzorniki družbe niso podaljšali. Ob tem pa vehementno kot papige hvalili odlične poslovne rezultate ekipe Roberta Goloba. Foto: Posnetek zaslona-Požareport Ja, v petih letih je imel povprečni čisti dobiček manj kot dva odstotka!!! Škandal svetovnih razsežnosti! V tujini bi resni delničarji ob takih rezultatih odnesli Roberta Goloba na prvi sklicani skupščini! A kljub temu je Golob ohranil vpliv, saj je sodišče v Krškem odločilo, da bo podjetje GEN-I upravljal Igor Koprivnikar, večni Golobov mastermind in v preteklosti večinski upravitelj hčerinskih družb GEN-I v tujini.  Vse do letošnjega aprila pa je krovno družbo Gen d.o.o. vodil dolgoletni Golobov sopotnik Martin Navšak. Prav Gen-I je s svojo močjo dejansko ves čas diktiral pravila igre svojemu polovičnemu lastniku GEN d.o.o. Novšak pa je bil nekaj časa tako predsednik uprave Gen d.o.o. kot član Golobe uprave v GEN-I. Kakšna je sestava družbe GEN d.o.o.? Po podatkih GEN d.o.o. je 100-odstotni lastnik in ustanovitelj podjetja Republika Slovenija. Gen d.o.o. pa ima svoje lastniške deleže v hčerinskah družbah GEN-I (50-odstotkov), GEN-EL (25-odstotkov). Poleg tega imajo še lastniške deleže v Nuklearni elektrarni Krško (NEK 50-odstotkov), Srednjesavske elektrarne (SRESA 10-odstotkov), Termoelektrarna Brestanica ( TEB d.o.o. 100-odstotkov), ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. ( 8,6 - odstotkov), Skupina Prva (1,2 odstotka), Savske elektrarne Ljubljana (100-odstotkov) in Hidroelektrarne na Spodnji Savi (33,5-odstotkov). Kdo vlada v HESS? 51-odstotni lastnik HESS-a je GEN d.o.o.!!! Gen d.o.o.= Gen-I= Robert Golob!!!!  Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi lastniško sestavlja več družb v državni lasti. Vendar je to pravljica za lahko noč. Tudi znotraj slovenske energetike se različni lobiji borijo za prevladujočo moč v slovenski energetiki. Najmočnejša igralca sta postala prav družbi Gen-I in njegova krovna družba Gen d.o.o. Pogled na lastniško strukturo HESS razkriva, da ima dejansko Gen d.o.o. s pomočjo večinskega lastniškega deleža v energetskih družbah Termoelekrarna Brestanica in Savske elektrarne Ljubljana obvladuje družbo HESS z natanko 51-odstotki !!! To pomeni, da je prav GEN d.o.o. večinski lastnik HESS-a!  Spoštovani slovenski državljani, vsak se "strinja", da osrednji slovenski mediji pišejo vedno in samo "resnico". Sami so zapisali, da si je sporni posel izmislila družba HESS. Sedaj smo vam po šolsko dokazali, da družbo HESS večinsko s svojimi družbami obvladuje prav GEN d.o.o.!!!! Kdor se spominja lanskoletne poslovne sage o družbi GEN d.o.o.- GEN-I zelo dobro ve, da so glavno besedo v celotni hobotnici GEN d.o.o. imeli dolgoletni sopotniki Roberta Goloba v GEN-I. Vodstveni kadri obeh družb pa so svoja mesta zasedali enkrat v Golobovem GEN-I, enkrat v Novšakovem GEN d.o.o.  Robert Golob je imel glavno besedo tako v upravljanju družbe GEN d.o.o. pod vodstvom nekdanjega predsednika Martina Novšak. Le ta je v preteklosti zasedal tako mesto predsednika uprave družbe GEN d.o.o. kot člana uprave Golobovega GEN-I. (Foto: Prava.si) Osrednji slovenski mediji so hoteli celotno afero podtakniti nekdanjemu okoljskemu ministru Andreju Vizjaku. Scenarij je bil preprost. Nekdanji zaposleni v družbi HESS je kot minister svoji nekdanji družbi podaril na stotisoče evrov iz enega izmed skladov v okviru ministrstva. A se je dejansko izkazalo, da so sporni modus operandi izpeljali "večno pošteni" fantje elektro hobotnice GEN d.o.o. Zakaj niso posredovali in prekinili sporni posel med HESS in okoljskimin ministrom v imenu odgovornega lastnika in branika nepotrebnega zapravljanja javnih in evropskih finančnih sredstev? Zakaj so raje molčali?  Sedanjemu okoljskemu ministru v Golobovi vladi Urošu Brežanu lahko le čestitamo, da je z notranjo revizijo ugotovil sporni posel med HESS in predhodno ekipo okoljskega ministrstva pod vodstvom Andreja Vizjaka. V resnici pa je odkril sporni posel dolgoletnih poslovnih "kompanjonov" svojega sedanjega šefa, predsednika vlade RS Roberta Goloba in nekdanjega predsednika uprave GEN Martina Novšaka. Ob takšni razkriti aferi, ko ti jo razkrije lastni minister bi moral vsaj z moralnih razlogov Robert Golob ponuditi svoj odstop. Bomo videli. Luka Perš