Zdaj se predvaja
volitve2022
Galerija slik
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Volitve2022.si

PublishWall, d. o. o., Gradišče VI/15, 1291 Škofljica (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije blagovne znamke PublishWall in Volitve2022 na temo državnozborskih volitev organizira nagradno igro Volitve2022.si (v nadaljevanju nagradna igra). S temi pravili določata pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
 
2. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 02. 03. 2022 do vključno 23. 03. 2022. Nagradna igra se konča z žrebanjem. Nagradna igra poteka na spletni strani https:volitve2022.si in https://beta.publishwall.si/volitve2022 (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter spodbujanje k spremljanju vsebin na temo Volitve2022.si 

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://volitve2022.si/ in https://beta.publishwall.si/volitve2022 ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri katerem od organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

S sodelovanjem v tej nagradni igri se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili nagradne igre in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo glasu udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavno registrirani udeleženci, ki se strinjajo s pravili in pogoji glasovanja.

5. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradne igre

Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri in se poteguje za nagrade tako, da na spletni strani nagradne igre https://volitve2022.si/ in https://beta.publishwall.si/volitve2022: preko spletne strani odda svoj glas za politično stranko, ki ga je do sedaj najbolj prepričala. 
Izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek),
poda soglasje, da mu družba PublishWall, d.o.o, Gradišče VI/15, 1291 Škofljica na njegov e-poštni naslov pošilja informacije povezane s spletno stranjo volitve2022.si, Opcijsko poda soglasje, da mu organizator PublishWall, d.o.o, Gradišče VI/15, 1291 Škofljica na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja za in ali njenih poslovnih partnerjev.
ter se strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri. 
Ko sodelujoči odda svojo volilno napoved, glasuje za izbrano politično stranko, izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek) in poda soglasja, se mu prikaže avtomatski odgovor, da je vključen v nagradno žrebanje.

6. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem, ki se izvede s pomočjo računalniškega programa. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja PublishWall, d.o.o, Gradišče VI/15, 1291 Škofljica in pod nadzorom komisije in sicer: 08. 03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 2022, 12.04., 19.04. in 26.04. ob 10. uri.

Komisija bo izmed vseh glasovanj izšrebala 1 nagrajenca vsak teden po navedenih datumih. 

Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v izboru ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika je omejeno na en glas. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, elektronsko ga pa potrdijo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

7. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja je določena skladno z dogovorom organizatorja nagradne igre, ki tudi določi predsednika komisije.

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.
Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v nagradno igro.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Seznam nagrad

žrebanje dne 08.03. 2022 - notebook Difinity 15 W11pro

žrebanje dne 15.03. 2022prenosnik HP 250 G8 39.6 cm

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci v vseh osmih krogih žrebaja izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://volitve2022.si/ in https://beta.publishwall.si/volitve2022 najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v roku treh delovnih dni na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator PublishWall d.o.o. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

11. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.  V skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru PublishWall d.o.o., Gradišče VI/15, 1291 Škofljica. 

Nagrajenec, ki prejme nagrado, ki je predmet obdavčitve, mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če je nagrajenec oseba mladoletna mlajša, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržujejo pravico, da ne podeli nagrade, če:

-             se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

-             se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

12. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovesta nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@volitve2022.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@volitve2022.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo  na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre.

13. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno igro Volitve2022.si in se strinja, da organizator PublishWall d.o.o., Gradišče VI/15, 1291 Škofljica obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Upravljalec osebnih podatkov je PublishWall d.o.o., Gradišče VI/15, 1291 Škofljica (v nadaljevanju upravljalec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre
Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev, objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre ter pošiljanje nagrad.

Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja organizatorja
Za namene neposrednega trženja organizatorja in sicer za pošiljanje dnevnih e-novic in informacij z povezavi z volitvami.

Obdelava na podlagi zakona
Organizator zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžen hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljalec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljalec PublishWall obdeluje naslednje osebne podatke:

ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani volitve2022.si;
ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih Volitve2022.si in PublishWall.si ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev PublishWall.
naslov za pošiljanje nagrade;
ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Vir podatkov

Organizator PublishWall podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator  hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator PublishWall zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov sta PublishWall d.o.o., Gradišče VI/15, 1291 Škofljica in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljalec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljalci o uporabniku obdelujejo,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljalci, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalci prenehajo uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v nagradni igri:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcem.

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavlja tako, da družbi PublishWall d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

na e-naslov: info@volitve2022.si ali dpo@publishwall.si,
se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.
Sodelujoči v nagradni igri se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovili v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljalec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri PublishWall d.o.o. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na e–naslov info@volitve2022.si ali dpo@publishwall.si.

Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Ne posredovanje podatkov in posledice

PublishWall, d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator PublishWall bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

14. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@volitve2022.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključijo iz svoje baze.

15. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 01. 03. 2022

Organizator PublishWall d.o.o., Gradišče VI/15, 1291 Škofljica

Slike članka
Zadnje objave
Obvestilo za javnost: zloraba identitete domene volitve2022.si
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Volitve2022.si
Najbolj obiskano
1
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Volitve2022.si
2
Obvestilo za javnost: zloraba identitete domene volitve2022.si